Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày 25/12, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI đã khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nêu rõ: Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá tình hình công tác công đoàn 2014, phân tích rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm và những giải pháp khắc phục, xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng phát biểu Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 5 (khoá XI). Ảnh: laodong.com.vn


Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp năm 2014 và chương trình công tác năm 2015; báo cáo công tác tài chính công đoàn; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về "Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp"; sơ kết chương trình Tấm lưới nghĩa tình và sơ kết đợt 1 kết quả chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa".

Ban Chấp hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; rà soát quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Năm 2014, hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến. Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và 4 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết được các cấp công đoàn cụ thể hóa, hướng về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động; tập trung các hoạt động chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn tích cực tham gia với cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, chia sẻ với doanh nghiệp, ổn định việc làm, từng bước nâng cao thu nhập, đời sống người lao động. Các phong trào thi đua góp phần mang lại nhiều hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền, giáo dục có chuyển biến ở một số lĩnh vực, góp phần chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đoàn viên, người lao động. Việc thí điểm, đổi mới phương pháp hướng dẫn thành lập công đoàn cơ sở từng bước đi vào thực tiễn. Việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ mới sau đại hội các cấp được quan tâm...

Năm 2015, tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, tham gia hoàn thiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động; thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”. Công đoàn phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân, lao động ở những doanh nghiệp có chủ bỏ trốn.

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; tổ chức khảo sát tình hình tiền lương, thu nhập của người lao động làm cơ sở để Tổng Liên đoàn tham gia với Hội đồng tiền lương Quốc gia. Công đoàn chủ động phối hợp và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện sớm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; giám sát thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong các loại hình doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Hà Thị Khiết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp công đoàn Việt Nam đã đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, tổ chức công đoàn đã có bước phát triển mới về nhiều mặt: tổ chức và hoạt động công đoàn đã có bước thích ứng với cơ chế mới.

Hình thức, nội dung hoạt động đổi mới và ngày càng phong phú, đa dạng, hướng về cơ sở, ngày càng chăm lo nhiều hơn đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động. Các hoạt động tham gia xây dựng luật pháp, chính sách, chăm lo đời sống của công nhân viên chức, lao động, thu được nhiều kiết quả thiết thực.

Đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Năm 2015, tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác vận động quần chúng, vận động công nhân; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Công đoàn chú trọng làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống giai cấp công nhân và truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng; đồng thời quan tâm, chăm lo giáo dục nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trách nhiệm trong lao động sản xuất, xây dựng và phát triển đất nước của công nhân, người lao động.

Năm 2015, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Các tổ chức công đoàn cần tập trung và chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; phát động các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể và đăng ký các công trình chào mừng đại hội.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Công đoàn cần tiếp tục tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm trong công nhân, viên chức, lao động đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác phát triển đảng viên trong công nhân, lao động.

Công đoàn các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa công đoàn với các cấp chính quyền, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, tham gia hoàn thiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan đến lao động và công đoàn; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng các chương trình, đề án nghiên cứu sâu để giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân. Trước mắt là chính sách về nhà ở cho công nhân, lao động các khu công nghiệp và công nhân, viên chức, lao động có thu nhập thấp; chính sách đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo và các thiết chế văn hoá phục vụ công nhân, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần tăng số lượng, chất lượng cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để công đoàn thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trên tinh thần hợp tác, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa nhà đầu tư, người lao động và nhà nước.

Đồng chí Hà Thị Khiết đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Hương Thủy (TTXVN)

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản