Đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị, tư tưởng của Đảng

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các đại biểu sự hội nghị đánh giá năm 2019 là năm bứt phá, có tính quyết định trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do vậy, khối lượng và yêu cầu chất lượng công việc đối với ngành Tuyên giáo sẽ rất cao, đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, với tinh thần đổi mới, sáng tạo sâu sắc hơn, đồng bộ hơn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền

Hội nghị thống nhất năm 2019, ngành Tuyên giáo tiếp tục giữ vững thế chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan tham mưu có chất lượng các nội dung chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngành tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng: Kịp thời; mở rộng đối tượng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng tài liệu; chú trọng tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân; chủ động, tích cực, đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng chuẩn bị các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thành ủy, tỉnh ủy... Thực hiện tốt Kết luận 94-KL/TW của Ban Bí thư về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị. 

Toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt và tham mưu cấp ủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-Qđi/TW. Tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện có chất lượng, hiệu quả chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW “về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Ngành Tuyên giáo kịp thời hơn trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền; coi trọng các khía cạnh tư tưởng chính trị và tác động xã hội trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, an sinh xã hội; phát huy vai trò phục vụ nhiệm vụ chính trị, định hướng giá trị và nhân cách trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; tạo đột phá về đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở tất cả các cấp, các khâu, bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình mới...

Công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2018, đã góp phần cùng cả nước đạt được những kết quả to lớn, toàn diện trên nhiều mặt.

Nhấn mạnh vị trí quan trọng của năm 2019 trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ tình hình mới và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiều hơn nữa.

Trên cơ sở cụ thể hóa các nhiệm vụ đã thảo luận, thống nhất tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu ngành chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu của các cấp ủy đảng trong lĩnh vực công tác tuyên giáo; chủ động nắm bắt thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm, nhất là từ địa phương cơ sở, để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả đối với các luận điệu sai trái, thù địch. Đồng chí nêu rõ, toàn ngành cần xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hệ thống tuyên giáo cả nước, nhằm góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức.

Thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, khắc phục cho được tính hình thức, đối phó, tính áp đặt nội dung và sự khô cứng, tẻ nhạt trong phương pháp giáo dục lý luận chính trị... 

Ngành Tuyên giáo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, mở đường cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Thông tin kịp thời, có định hướng là điều kiện quan trọng để định hướng tư tưởng và dư luận, chủ động ngăn chặn và đấu tranh với những luồng thông tin, quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, phản động.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị phải thống nhất về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay, từ đó xây dựng và phát triển mạnh mẽ lực lượng đấu tranh trên mặt trận này, ngăn chặn và triệt phá kịp thời mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động kịp thời định hướng thông tin, đưa thông tin chính thống đến người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị. 

Đồng chí cũng lưu ý, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trên internet chưa được chú trọng. Chính điều này đặt ra cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo thông tin, lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng. Đồng chí cho biết, hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng Đề án: Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin tiêu cực trên internet, mạng xã hội trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị.
 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tập trung đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh quốc phòng...

Ngành Tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; huy động trí tuệ tâm huyết của xã hội vào công tác tuyên giáo; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới...

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 11/2018. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN