Đẩy mạnh điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án có dấu hiệu oan sai

Năm 2018, Ban Nội chính Trương ương sẽ chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, các vụ án có dấu hiệu oan sai, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.


Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động ngành Nội chính Đảng năm 2017, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương nêu rõ ngành Nội chính Đảng làm tốt việc tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy ban hành nhiều chủ trương, giải pháp kế hoạch chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần cụ thể hóa và đưa những quan điểm, định hướng của Đảng về nội chính và phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống; sâu sát, kiên trì, quyết liệt hơn trong phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, các cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, từ đó đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, được dư luận xã hội đồng tình; chủ động, tích cực và đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành phố...

Năm 2018, ngành Nội chính Đảng tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành hoặc chỉ đạo ban hành kịp thời những chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng; ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi) và các luật có liên quan về nội chính và phòng, chống tham nhũng; hoàn thành các đề án lớn về nội chính và phòng, chống tham nhũng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đúng thời gian, nhất là Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị; các đề án theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); các đề án về hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Ngành chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và các cấp ủy địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng, nhất là các chủ trương, quy định mới được ban hành; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan chức năng trong thực hiện các nhiệm vụ về nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo xử lý án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp để nâng cao hiệu quả công tác này.

Ban Nội chính Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành phố; tích cực tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, chuẩn bị tốt nội dung tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, các văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng do các cơ quan chức năng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương; tham gia có trách nhiệm về công tác cán bộ.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngành Nội chính Đảng chủ động theo dõi, nắm tình hình, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.

Ngành tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các cấp ủy chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; khẩn trương kết luận thanh tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, nhất là công tác tự kiểm tra, công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt các giải pháp để xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”); kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.

Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá những kết quả của ngành Nội chính Đảng đã làm được đã góp phần quan trọng vào kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt đạt được của toàn Ngành trong năm 2017.

Cơ bản đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của ngành Nội chính Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh ngành cần làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng về nội chính và phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo... Toàn ngành khẩn trương hoàn thành các đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng nhất là Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị; các đề án theo Kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Trung ương 6 (khóa XII)...

Trong năm, ngành Nội chính Đảng tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; các giải pháp xử lý có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt" trong xã hội; chú trọng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại các địa phương; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp để thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý chú trọng chọn một số vụ án điển hình để rút kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Ban Nội chính Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp; chuẩn bị tốt nội dung Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng được tổ chức trong năm nay; kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị có hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức tốt việc tiếp nhận Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, sớm ổn định về tổ chức, hoạt động có hiệu quả...

Đẩy mạnh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ kiểm tra, rà soát kết quả thanh tra, kiểm toán một số dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT; sâu sát, cụ thể, kiên trì, quyết liệt, kịp thời hơn nữa trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, các vụ án có dấu hiệu oan sai, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong năm nay, Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu chỉ đạo kết thúc điều ra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; kết thúc xét xử phúc thẩm 4 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 25 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy phải tham mưu chỉ đạo xử lý xong các vụ án, vụ việc Ban chỉ đạo giao tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo, xử lý (án cấp độ 3), không để kéo dài; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển động rõ rệt, tích cực hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt).

Trưởng ban Nội chính nêu rõ tiếp tục thực hiện có hiệu quả thi đua chuyên đề "phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng" và việc xử lý tham nhũng phải bảo đảm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" như Trung ương đã làm. Ban Nội chính phải tham gia phối hợp cùng các ngành chỉ rõ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng để loại khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước.


Quỳnh Hoa (TTXVN)
Bộ Giao thông Vận tải cần sớm trình cơ chế đặc thù cho dự án cao tốc Bắc – Nam
Bộ Giao thông Vận tải cần sớm trình cơ chế đặc thù cho dự án cao tốc Bắc – Nam

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải diễn ra sáng 18/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải sớm trình Chính phủ các cơ chế đặc thù dự án cao tốc Bắc - Nam, tiến hành đấu thầu rộng rãi, công khai minh bạch, không chỉ định thầu cảm tính vì dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN