Bế mạc Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào

Ngày 25/7, tại thủ đô Viêng Chăn, Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay - thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” đã bế mạc.

Tại Hội thảo, các nhà lý luận, nhà khoa học và đại biểu của hai bên đã trình bày và trao đổi thảo luận về hai báo cáo đề dẫn của hai đồng chí Trưởng đoàn đại biểu của hai Đảng và 10 chuyên đề của các nhà khoa học về những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam và Lào.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào.

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các yếu tố quyết định đối với công tác tư tưởng ở mỗi quốc gia và đi sâu phân tích thực trạng và giải pháp của mỗi nước. Qua đó, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước cùng quan tâm như: Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận; đổi mới công tác tư tưởng; nâng cao chất lượng của công tác tư tưởng; tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng - lý luận; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Đồng thời, các tham luận cũng chỉ rõ và nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước; nêu bật tính tiên phong của Đảng trong quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam và Lào.
 
Các đại biểu đã thống nhất cho rằng, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Việt Nam và Lào đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của hai Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào, phù hợp với xu thế của thời đại.
 
Trong đó phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần, bảo đảm an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi hai Đảng, hai nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện về lý luận làm nền tảng bảo đảm củng cố và tăng cường công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay ở cả hai nước.
 
Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khai mạc chiều 24/7 tại Viêng Chăn. Đây là Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc về lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày và thảo luận tại Hội thảo giúp các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn về vấn đề công tác tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và thành công trong công cuộc đổi mới ở mỗi nước.
 
TTXVN/Báo Tin Tức
Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Việt Nam và Lào
Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Việt Nam và Lào

Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng, chiều 24/7, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào đã bắt đầu diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ 6 với chủ đề “Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay - thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN