Sức mạnh từ ‘dân vận khéo’

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng này về công tác dân vận, Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã tích cực thực hiện công tác dân vận, đẩy mạnh các hoạt động phong trào, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như sản xuất kinh doanh.

Chú thích ảnh
Công đoàn MobiFone tổ chức Vòng chung kết hội thi văn hóa MobiFone.

“Vận động tất cả các lực lượng”, tạo động lực thực hiện các mục tiêu

Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho” (bài báo “Dân vận” của Người đăng trên Báo Sự Thật với bút danh X.Y.Z ngày 15/10/1949).

Như vậy, tinh thần chủ đạo của “dân vận” chính là “vận động tất cả lực lượng” để tạo “lực lượng toàn dân”, tạo nên sức mạnh tập thể, từ đó cùng nhau thực hiện những “công việc nên làm”, những công việc mà “đoàn thể và Chính phủ đã giao cho”, bởi “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Với Tổng công ty Viễn thông MobiFone, công tác dân vận được cụ thể hoá, gắn với nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn để thực hiện Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhằm đạt mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống chuyên nghiệp - nhiệt huyết - nghĩa tình; hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác cổ phần hóa, công tác chuyển đổi số....; bảo toàn và phát triển vốn; có trình độ công nghệ, chuyên môn hóa cao và quản trị hiện đại trong nền kinh tế số. Bởi Đảng bộ Tổng công ty xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, sẽ là động lực để hoàn thành nhiệm vụ phát triển, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công tác dân vận được thực hiện trước hết thông qua vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Tổng công ty. Công tác này được tiến hành thường xuyên, gắn với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên và người lao động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao nhất để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng công Viễn thông MobiFone cũng cho thấy, ngay từ đầu năm, Đảng bộ Tổng công ty đã ban hành Quy chế công tác dân vận và Kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2022.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tổ chức các cuộc họp định kỳ 6 tháng/lần với Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng công ty để nghe các tổ chức báo cáo về kết quả hoạt động và kế hoạch công tác năm 2022.

Thành lập Ban Chỉ đạo và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2022-2027 (Đại hội điểm cấp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh). Tổ chức giám sát đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng công ty Viễn thông MobiFone về việc “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình thực hiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp thực hiện tốt vai trò, chức năng, triển khai các hoạt động theo Chương trình công tác năm 2022 của mỗi tổ chức, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đồng thời quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tạo động lực góp phần thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Chú thích ảnh
Đoàn thanh niên MobiFone tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Gắn “dân vận khéo” với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để đẩy mạnh công tác dân vận, Đảng uỷ Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã chú trọng gắn thực hiện công tác dân vận với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đặc biệt, gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn bộ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.

Thực tế, công tác dân vận gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đưa vào Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Theo đó, đặt mục tiêu: Hằng năm kết nạp từ 80 đến 90 đảng viên mới; 100% các đảng viên trong chi bộ có bản cam kết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có từ 5 đến 10% đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu “Gương sáng đảng viên”; 100% các đảng bộ, chi bộ thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”; thực hiện có hiệu quả công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Với mục tiêu này, Đảng uỷ Tổng công ty đã giao nhiệm vụ cho các tổ chức đảng trực thuộc chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai công tác tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị để từ đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng những cá nhân có trình độ, ý thức xây dựng tập thể để đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Ban Chấp hành Đoàn MobiFone chú trọng công tác tuyên truyền, giác ngộ trong đoàn viên, thanh niên về lý tưởng cách mạng, động lực phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên các đơn vị trong toàn Tổng công ty phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đơn vị trong công tác phát triển Đảng từ nguồn Đoàn thanh niên; cấp ủy các cấp giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới hằng năm cho các tổ chức Đoàn thanh niên cùng cấp. Kết quả: Năm 2021, toàn Đảng bộ MobiFone kết nạp được 90 đảng viên mới, đạt 112,5% kế hoạch năm; trong 6 tháng đầu năm 2022 phát triển mới 36 đảng viên.

Đặc biệt, Đảng uỷ Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã triển khai kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trong đó chú trọng công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề hằng năm tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, nhằm tăng cường nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Tổng công ty MobiFone ngày càng phát triển.

Các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tổng công ty làm gương cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị noi theo về việc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm cụ thể hóa việc thực hiện học tập và làm theo Bác vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm; kết quả thực hiện là một nội dung, tiêu chí trong đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm.

Với định hướng và kế hoạch cụ thể đã đặt ra, việc triển khai kế hoạch đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc, các chi bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác, với tỷ lệ đảng viên tham gia hằng năm đạt xấp xỉ 100%. Các tổ chức đảng trực thuộc, chi bộ cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai học tập và làm theo Bác gắn với đặc điểm tình hình của đơn vị như: Tổ chức các hoạt động về nguồn ý nghĩa, thiết thực, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước; phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Tổng công ty về tái tạo văn hóa MobiFone,...

Đảng ủy MobiFone cũng đã phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Trên cơ sở đó, các tổ chức Đảng trực thuộc, Công đoàn Tổng công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực như: Thi đua nước rút 90 ngày đêm hoàn thành kế hoạch năm 2021; phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty; Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”,…

Bên cạnh đó, Đảng ủy MobiFone đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn Gương sáng đảng viên. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng trực thuộc đã bình xét, đề nghị Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng 67 Gương sáng đảng viên tiêu biểu trong năm 2021.

Chú thích ảnh
Đảng ủy cơ quan Tổng công ty trực thuộc Đảng bộ MobiFone tổ chức lễ vinh danh khen thưởng Gương sáng đảng viên năm 2021.

Phát huy sức mạnh tập thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua

Bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong công tác dân vận thì các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh của tập thể, gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó tạo thêm động lực cho người lao động.

Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông cũng nêu rõ về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Theo đó, phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Công đoàn Tổng công ty phát huy vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Các phong trào thi đua, hoạt động xung kích của các tổ chức đoàn thể cần gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và văn hóa MobiFone.

Thực tế, trong 6 tháng đầu năm 2022, rất nhiều phong trào thi đua do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty phát động, tổ chức. Một luồng không khí mới đã được tạo ra từ chính từ các hoạt động thi đua đầy ý nghĩa, khơi gợi sự sáng tạo, nhiệt huyết, lan toả những hành động đẹp... Sức mạnh tập thể đã được huy động và phát huy để có thể đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, Công đoàn Tổng công ty đã phát động các phong trào thi đua vận động đoàn viên công đoàn, người lao động phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2022. Theo đó, phong trào thi đua “Tôi là đại sứ thương hiệu MobiFone” đã được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực nhằm khích lệ người lao động hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh, như: Phát động Giải Thần tốc phong trào thi đua “Tôi là đại sứ thương hiệu MobiFone” – Chương trình “MobiFone Money”; Chương trình Like Share khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp; Chương trình “Tích điểm My Point”; …

Bên cạnh đó, tổ chức Hội thi Văn hóa MobiFone với nhiều hình thức sáng tạo: Thi trắc nghiệm, thi hùng biện, thi Videoclip về phương án triển khai 4 giá trị cốt lõi và 5 cam kết của MobiFone; vòng thi Kiến tạo “Văn hóa MobiFone”. Hội thi đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của 25 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn MobiFone thông qua việc đầu tư công phu, tỉ mỉ cho từng tiết mục dự thi. Các đơn vị đã đưa ra nhiều thông điệp hay, giá trị, có ý nghĩa tích cực trong việc triển khai Văn hóa MobiFone góp phần tạo dựng những ấn tượng xuất sắc, những kỷ niệm đáng nhớ và những dư âm mạnh mẽ, cộng hưởng, lan tỏa văn hóa MobiFone.

Đoàn Thanh niên tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hổ Chí Minh Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức đợt cao điểm thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 với nhiều công trình thanh niên ý nghĩa như: Gửi trọn yêu thương tại Đắk Lắk, Tuổi trẻ NOC - xung kích triển khai phần mềm hỗ trợ quản trị sMartA; Công trình thanh niên sân chơi cho thiếu nhi tại Trường Tiểu học Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ...

Trong Chiến dịch MobiFone Xanh năm 2022 - Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhiều hoạt động đã được triển khai như: 500 cây xanh tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị; 5.000 cây dầu làm rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường, dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tại địa bàn Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; 2.000 cây mắm ven biển huyện An Minh; 2.000 cây phi lao chắn sóng tại khu vực biển Cồn Ngang xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Đặc biệt, trong Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động đã xây dựng chương trình công tác hằng năm; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty lồng ghép việc triển khai cuộc vận động trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, hoạt động của các đơn vị đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên). Thực hiện chủ trương các đơn vị, doanh nghiệp “ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã triển khai các thỏa thuận hợp tác, phối hợp, hỗ trợ, tổ chức ký kết hợp đồng thực hiện hoạt động liên kết, hợp tác hai bên, ba bên. Một số kết quả tiêu biểu đã đạt được như: Giới thiệu, cung cấp các giải pháp Chuyển đổi số (MobiFone Meeting, Smart Office, Truyền thanh thông minh, Hệ thống thông tin nguồn, Du lịch thông minh…) của MobiFone cho 17 địa phương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Nam, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước. Cung cấp Bộ giải pháp MobiEdu cho 324 cơ sở đào tạo với gần 60.000 học viên sử dụng. Cung cấp dịch vụ truyền dẫn, internet băng rộng cho 28 doanh nghiệp…

Như vậy, sức mạnh đoàn kết vì mục tiêu chung cho sự phát triển của doanh nghiệp đã được phát huy. Hiệu quả từ công tác dân vận với vai trò của tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã được thể hiện rất rõ. Trong 6 tháng cuối năm, để có thể hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cũng sẽ được tiếp tục triển khai, tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho phù hợp với các quy định mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp triển khai các hoạt động theo Chương trình công tác năm 2022 của mỗi tổ chức, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty; vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đoàn Thanh niên tập trung triển khai chiến dịch “Thanh niên Xung kích, tình nguyện làm việc vì MobiFone”. Công đoàn các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đặc biệt, quan tâm, chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Với những hoạt động cụ thể và thiết thực như vậy, chắc chắn sẽ tiếp tục tạo nguồn động lực và năng lượng tích cực “vận động tất cả các lực lượng”, tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy cao nhất sức mạnh của tập thể để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, theo đúng tinh thần của công tác dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Đặng Thu Phương
Đảng ủy MobiFone và Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá kết quả 6 năm thực hiện Quy chế phối hợp
Đảng ủy MobiFone và Tỉnh uỷ Nghệ An đánh giá kết quả 6 năm thực hiện Quy chế phối hợp

Chiều 10/8, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã có buổi làm việc cùng Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhằm đánh giá kết quả 6 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 bên và triển khai nhiệm vụ phối hợp thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN