Hà Nam thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII

Ngày 7/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 5, lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, triển khai một số Nghị quyết của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh đến 216 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy trình bày các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 5, lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW “Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Kết luận số 42-KL/TW về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025, về chính sách tiền lương; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”… Các Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 23-NQ/TW "Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị số 26-NQ/TW về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị là những vấn đề lớn, cơ bản, hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cương lĩnh xây dựng đất nước. Các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu nhà văn hóa trung tâm tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung quán triệt sâu sắc những vấn đề mới, các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết để thấy rõ đây là những nội dung cơ bản, hệ trọng, có liên quan mật thiết, đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quá trình phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh, của địa phương và nâng cao đời sống nhân dân. Các Ban xây dựng Đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, thời gian cụ thể, gắn với phân công trách nhiệm cho từng tập thể và cá nhân; khắc phục tình trạng hình thức, rập khuôn của cấp trên.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả và kịp thời chấn chỉnh, phê bình cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị làm chưa tốt.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
Hà Nam xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã
Hà Nam xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã

Ngày 27/11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN