Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tham mưu các giải pháp để tăng cường kiểm soát quyền lực

Chiều 2/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại 71 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng vừa qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Ban cán sự đảng, đảng đoàn năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) với những kết quả tích cực. Ngành đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm; khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ở các địa phương, đơn vị; tham mưu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Toàn ngành tập trung tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thành Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; việc tự kiểm tra, rà soát một số khâu trong công tác cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 148-KH/BTCTW về kiểm tra chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 tại 15 địa phương, đơn vị và hoàn thành công tác kiểm tra trong Quý III/2018.

Các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị, bám sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (Khóa XII); tích cực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III – năm 2018.

6 tháng cuối năm 2018, toàn ngành tập trung thực hiện hiệu quả các đề án về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình toàn khóa của cấp ủy các cấp; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ nay đến hết năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương phải hoàn thành 22 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2018; tập trung xây dựng và hoàn thành việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy cấp huyện (địa phương); quy định về việc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của toàn hệ thống chính trị; hoàn thành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế; làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; đồng thời triển khai tổng kết, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Thời gian còn lại trong năm, ngành hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021; tham mưu các giải pháp để tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh chống chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ; quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng Quy định về việc khảo sát nhân sự phục vụ việc đánh giá cán bộ; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ; thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương. Xây dựng tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sáng, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...

Biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành trong 6 tháng vừa qua, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2018, nhiệm vụ của toàn ngành rất nặng nề, lãnh đạo ban tổ chức, cấp ủy các cấp cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng các cấp và căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Toàn ngành tích cực, chủ động thực hiện các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Trung ương 6,  Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII); chuẩn bị tham mưu, tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là tổ chức đảng ở xã, phường, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

TTXVN/Báo Tin tức
Ban Bí thư ban hành quy chế kiểm soát quyền lực, chống 'chạy chức, chạy quyền'
Ban Bí thư ban hành quy chế kiểm soát quyền lực, chống 'chạy chức, chạy quyền'

Để có cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy chế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền”, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng chuyên đề: Kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác tổ chức cán bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN