Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác

Chiều 21/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dự và chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Theo kết quả thực hiện Quy chế, năm 2014, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm đến các hoạt động thiết thực nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiến nghị Nhà nước triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế đất nước.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai các phong trào, các cuộc vận động, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Cuộc vận động này được gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đều quan tâm đẩy mạnh thực hiện, kết quả là đã có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn quan tâm và thúc đẩy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Có thể nhận thấy, trong năm qua, nhận thức của bộ phận lớn người tiêu dùng, các doanh nghiệp, các cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa, ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam, mở rộng thị trường nội địa được nâng lên.

Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chú trọng công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phối hợp tích cực trong việc thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; tiếp tục tăng cường công tác giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và đại biểu dân cử, công tác khiếu nại, tố cáo của công dân...

Việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế-xã hội; quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng Đảng và Nhà nước, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế phối hợp còn một số hạn chế. Việc tổ chức các buổi làm việc theo chuyên đề giữa Chủ tịch nước với các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa thực hiện được. Việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp của công dân vẫn chưa có sự phối hợp để kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời cho biết, thời gian tới Mặt trận sẽ tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến công tác giám sát và phản biện xã hội.

Trong năm 2015, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên bà con kiều bào hướng về quê hương đất nước, Mặt trận dự kiến sẽ tổ chức tọa đàm “Trí thức Việt kiều chung tay xây dựng đất nước”; phối hợp với Liên đoàn Luật sư giám sát một số vụ việc khiếu nại, vụ án kéo dài, nhằm nâng cao vai trò là cầu nối của Nhà nước với nhân dân...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những ý kiến rất xác đáng, sát với thực tế cuộc sống của các đại biểu Mặt trận. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm qua đã có những kết quả.

Đặc biệt, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp trong thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2014 là năm đầu tiên tổ chức thi hành Hiến pháp năm 2013. Theo Hiến pháp năm 2013, cả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch nước đều được giao thêm nhiệm vụ và quyền hạn mới nặng nề hơn. Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối cùng của nhiệm kỳ XI, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, tổ chức đại hội đảng các cấp để chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh tình hình quốc tế còn nhiều diễn biến phức tạp; tình hình trong nước tiếp tục còn gặp khó khăn, thách thức về nhiều mặt. Chủ tịch nước nhất trí với trọng tâm phối hợp công tác năm 2015 và nhấn mạnh một số vấn đề.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác trên các lĩnh vực: Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp động viên các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính sách, pháp luật của nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phối hợp trong công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên và giải quyết án tử hình; phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân.

Hai là, Văn phòng Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh công tác rà soát, nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp công tác phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Ba là, Văn phòng Chủ tịch nước cần chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tham mưu cho Chủ tịch nước về công tác Mặt trận khi Chủ tịch nước đi thăm, làm việc tại các địa phương, ban, ngành, cũng như đi thăm làm việc ở nước ngoài...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản