Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện lời Bác dạy

Kể từ ngày Đảng ta ra đời cùng với việc thành lập Mặt trận dân tộc Việt Nam thống nhất 20/11/1930, trải qua bao thời gian, qua các thời kỳ thực hiện nhiệm vụ cách mạng của dân tộc, tuy nhiều lần thay đổi tên gọi khác nhau nhưng đến nay mục tiêu và nhiệm vụ, Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn xuyên suốt tinh thần, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân yêu nước thực hiện các nhiệm vụ vẻ vang của Tổ quốc trong mọi thời kỳ của cách mạng dân tộc.

Tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu khẩu hiệu nổi tiếng: "Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công đại thành công".

Trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời tới nay, với tư tưởng đoàn kết xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên nhiều chiến công hiển hách. Tiếp bước truyền thống của dân tộc, Người đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh toàn Đảng, toàn dân: "Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu Đại hội thống nhất Việt Minh -Liên Việt năm 1951, mặc niệm trước Đài Kỷ niệm Liệt sĩ.Ảnh: TLTinh thần ý chí quyết tâm đó là ngọn cờ hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết thủy chung son sắt cùng Bác Hồ và Đảng ta vượt qua bao khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình đổi mới đã đạt những thành tựu vẻ vang của dân tộc. Đoàn kết, đại đoàn kết đã trở thành kinh nghiệm, nguyên tắc sống và bài học quý báu, là lẽ sống còn của Đảng ta, dân tộc ta trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước. Trong Tập diễn ca lịch sử nước ta, Bác viết:"Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam/Kể năm hơn bốn ngàn năm/Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa". Kết thúc bài trường ca, Người nêu năm "chữ đồng": "Dân ta xin nhớ chữ đồng. Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh",

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Mặt trận Tổ quốc đã luôn tập hợp đoàn kết lực lượng toàn dân tộc theo tinh thần: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài". Đối với Cương lĩnh của Mặt trận, Bác đã gợi ý cụ thể: "Để thu hút đông đảo các giai cấp, các lứa tuổi không phân biệt nam, nữ ... Cương lĩnh của Mặt trận phải thể hiện nguyên tắc: "Trên vì nước, dưới vì nhà, một là ích nước, hai là lợi dân".

Trong xây dựng đất nước Bác yêu cầu phải tăng cường đoàn kết dân tộc. Phương châm là: "Đoàn kết lâu dài. Đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết thực sự. Đoàn kết chân thành. Thân ái giúp đỡ nhau cùng nhau tiến bộ". Trong thư gửi chúc mừng Đại hội Mặt trận tháng 9/1955, Bác viết: "Mặt trận dân tộc thống nhất cần mở rộng hơn nữa, củng cố hơn nữa, đoàn kết tất cả những người thực sự yêu Tổ quốc, yêu hòa bình, không phân biệt họ thuộc đảng phái nào, tôn giáo nào, tầng lớp nào và quá khứ của họ đã hợp tác với phe phái nào. Trên nền tảng vững mạnh là lực lượng vô địch của đa số nhân dân ta (tức là giai cấp công, nông) với một Cương lĩnh rộng rãi và một chính sách đúng đắn, với sự đoàn kết nhất trí của tất cả nững người xứng đáng là con Lạc cháu Hồng - Mặt trận nhất định sẽ thành công".

Người luôn nhắc nhở sự đoàn kết. Trước hết đoàn kết trong nội bộ Đảng, nội bộ cán bộ và cán bộ là chỗ dựa của nhân dân, đoàn kết các dân tộc và đoàn kết quốc tế. Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Bác viết: ..."Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta, các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi trọng việc phát huy khối đại đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 cụ thể hóa đường lối của Đảng đã khẳng định: "Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị chia rẽ dân tộc". "Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc".

Sự nghiệp đổi mới của Đảng trong quá trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra đối với Mặt trận Tổ quốc trách nhiệm hết sức nặng nề và vinh quang cả hiện tại và tương lai. Trong điều kiện mới, Mặt trận Tổ quốc cần phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết yêu nước của các thành viên và toàn dân, để:

Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cán bộ phải thực sự nói và làm đi đôi với nhau. Lấy việc làm là gương sáng cho quần chúng noi theo.

Làm tốt công tác truyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu biết đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là công bộc của nhân dân, cán bộ phải là người có tâm, có tài, biết tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, đất nước. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, vì hạnh phúc nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng, phát minh khoa học công nghệ, thi đua làm giàu hợp pháp, giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ người có công với nước. Sâu sát cơ sở, lắng nghe, phát hiện sớm nhân tố tích cực và những "mâu thuẫn" phát sinh để giúp Đảng, Nhà nước sớm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên làm tốt công tác giám sát, tư vấn, phản biện thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở với phương châm: dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Là cầu nối giúp Đảng, Nhà nước trong việc công khai minh bạch các vấn đề liên quan để phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. Đó là cơ sở tốt nhất để phòng chống mọi âm mưu của lực lượng thù địch chống phá nước ta.

Yêu cầu mới đòi hỏi đoàn kết ở tầm cao mới để tạo nên sức mạnh trí - lực mới trong toàn dân, thực hiện thắng lợi vẻ vang công cuộc đổi mới của Đảng, vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, hạnh phúc cho nhân dân.


Hồ Minh Đức

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản