Khai mạc Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6, khóa X

Ngày 22/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Hội nghị đã tập trung nghe báo cáo và cho ý kiến về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về công tác vận động nhân dân; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, đồng thời bàn về công tác cán bộ.

Xác định các giải pháp mang tính đột phá

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: Hội nghị tập trung trí tuệ thảo luận, góp ý Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra trong 5 năm tới gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X với mục tiêu, giải pháp để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân.

Trình bày Tờ trình về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Tất Thành Cang đã nêu rõ 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện đến năm 2020.

Cụ thể là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ làm nền tảng phát triển nhanh các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, làm cho chính quyền ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Tất Thành Cang cho rằng, cần tập trung vào các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trên lĩnh vực công tác tư tưởng cần phải đổi mới và phải đổi mới như thế nào để kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội để làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin; công tác cán bộ cần xoáy mạnh vào khâu đánh giá đúng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó, hết lòng, hết sức phục vụ n hân dân .

Theo đồng chí Tất Thành Cang, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và yêu cầu đặt ra, Chương trình hành động công tác dân vận kỳ này tập trung vào nhiệm vụ và giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận của cơ quan nhà nước, tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện, gần dân, phục vụ nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với vai trò người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp các giới, các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn mới hiện nay.

Phấn đấu năm 2016 GRDP đạt 8%


Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước đạt 476.988 tỷ đồng, tăng 7 , 47 % so với cùng k ỳ (cùng kỳ tăng 7,22%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 347.589 tỷ đồng, tăng 11,3% (cùng kỳ tăng 10,9%). Du lịch tăng trưởng tốt, khách quốc tế đến thành phố ước đạt hơn 2,43 triệu lượt khách, tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 6,9% so với cùng kỳ, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đà tăng trưởng cao. Thu ngân sách đạt khá 143.965 tỷ đồng, tăng 8,08% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa 89.197 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm đạt 125.100 tỷ đồng, tăng 9,1% so cùng kỳ.

Theo Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, với sự nỗ lực rất đáng trân trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp thành phố trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế thành phố phát triển tích cực; các chỉ tiêu quan trọng về tăng trưởng, thu chi ngân sách, tổng mức đầu tư xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội đều đạt chỉ tiêu và vượt so với cùng kỳ, an ninh - quốc phòng được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong điều kiện có tình huống phức tạp.

Công tác tiếp công dân, lắng nghe, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nêu gương và tiếp tục có tiến bộ.

Về các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2016, thành phố đề ra 12 nhóm nội dung trọng tâm, giải quyết những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, yêu cầu của xã hội và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2016, nhất là chỉ tiêu GRDP tăng 8%.

Theo đó, Thành phố tập trung triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; đồng thời đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)...

Thành phố triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn, mặt bằng và đổi mới công nghệ; xây dựng kế hoạch để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, trí thức.

Mặt khác, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, xã hội hóa các dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giao dịch giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và công dân.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các giải pháp phát triển, bình ổn thị trường nhừm bảo đảm ổn định thị trường giá cả, không để tăng giá đột biến, mở rộng thị trường, có giải pháp kích cầu tiêu dùng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh...

Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6, khóa X dự kiến kết thúc vào ngày 23/6.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản