Hội nghị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2018

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân đánh giá kết quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2018.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tham dự có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng; các bí thư đảng ủy, chính ủy, phó chính ủy, chủ nhiệm chính trị các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác đảng, công tác chính trị năm 2017 cho thấy, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương; tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp lớn xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh; thường xuyên làm tốt công tác dự báo, đánh giá nắm chắc tình hình các vấn đề liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự và công tác xây dựng Đảng; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân chủ động tiến hành công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nhất là giáo dục, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Kết quả công tác giáo dục chính trị năm 2017 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đạt 90% khá, giỏi; hạ sĩ quan, binh sĩ 80% khá, giỏi; dự bị động viên 77% khá, giỏi; dân quân tự vệ 75% khá, giỏi và chiến sĩ mới 81,1% khá, giỏi.

Về công tác tổ chức xây dựng đảng, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã tiến hành chặt chẽ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội; tham gia biên tập và hoàn thiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Lịch sử Quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về Đổi mới cơ chế quản lý Tài chính Quân đội trong giai đoạn hiện nay… Toàn quân đã tặng Huy hiệu Đảng cho 2.485 đảng viên; kết nạp 20.431 đảng viên, tăng 6,09% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân đã kiểm tra 2.987 tổ chức đảng và 49.063 đảng viên. 

Các đơn vị trong toàn quân duy trì hoạt động kết nghĩa với 10.000 đầu mối, trong đó có 3.883 tổ chức cấp ủy, chính quyền và 6.606 tổ chức chính trị - xã hội; cử 11.032 quân nhân tham gia các đội công tác liên ngành, chuyên ngành, xây dựng 3.015 cơ sở xã, phường (trong đó có 1.580 cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 866 cơ sở vùng tôn giáo); giúp nhân dân 1.162.120 ngày công lao động; tu sửa, nâng cấp 3.824 km đường nông thôn, mương thủy lợi, 2.860 ngôi nhà, 742 phòng học, 286 cầu tạm; giúp xóa đói, giảm nghèo 4.176 hộ dân; xóa mù chữ 1.444 người; ủng hộ các quỹ tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Công tác chính sách được triển khai sâu rộng, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc như: Toàn quân thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, xây dựng 1.540 căn nhà tình nghĩa; phụng dưỡng 1.906 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đỡ đầu 231 cháu; tạo việc làm cho 31 con của liệt sĩ và 121 con của thương binh; cấp thuốc miễn phí 289.000 lượt đối tượng chính sách.

Công tác quần chúng được quan tâm với nhiều hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả thiết thực; triển khai hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...  Các cơ quan, đơn vị tích cực cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, tác phong công tác và nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, trong năm 2018, toàn quân tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và các chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị năm 2018.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị, các cơ quan, đơn vị toàn quân chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cơ quan, đơn vị toàn quân nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện từ cấp cơ sở đến cơ quan chiến lược.

Thượng tướng Lương Cường yêu cầu, năm 2018, các cơ quan, đơn vị toàn quân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn ngừa kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí, xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và âm mưu “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào Quân đội luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)
Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6  khóa XII
Cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN