Đoàn Tiểu ban văn kiện làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thực hiện chương trình công tác chuẩn bị xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chiều 15/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sau khi nghe báo cáo của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Trương Thị Mai,  Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Trưởng đoàn nêu rõ: Trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng đoàn đã lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và đã đạt được những kết quả tích cực trong việc quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; nâng cao vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ tri thức khoa học - công nghệ Việt Nam. Liên hiệp các Hội đã có bước phát triển cả về tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện vai trò cầu nối giữa tri thức với Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho những chủ trương lớn của đất nước về khoa học công nghệ góp phần phát triển đất nước; thực hiện ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn chức năng tư vấn - phản biện và giám định xã hội đối với các dự thảo về cơ chế, chính sách, đề án phát triển của Đảng và Nhà nước. 

Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, truyền thông, phổ biến kiến thức vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường… của các Hội thành viên đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển và bảo vệ đất nước. Hoạt động đối ngoại và hợp tác của Liên hiệp các Hội tiếp tục có bước phát triển.

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII; đã bước đầu triển khai đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động của hệ thống Liên hiệp các Hội.

Đồng chí Trương thị Mai cũng chỉ ra những vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo của Đảng đoàn và hoạt động của Liên hiệp các Hội; đồng thời gợi mở những vấn đề cần tập trung đổi mới, để Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thực sự đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, phát huy sức sáng tạo, xây dựng đội ngũ tri thức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, góp phần quan trọng làm cho khoa học - công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò then chốt, quyết định đưa đất nước phát triển theo chiều sâu, nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

TTXVN/Báo Tin tức
Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chiều 14/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng Đoàn, đã khảo sát, làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình và kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN