Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chiều 20/9, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chiều 20/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để thông báo Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên", việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương". 

Dự thảo Báo cáo kiểm tra chỉ rõ, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các Quy định số 101- QĐ/TW, 55-QĐ/TW, 08-QĐi/TW của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đoàn kết thống nhất cao; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc xây dựng Chương trình hành động được thực hiện nghiêm túc, cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, có kế hoạch thực hiện; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tính nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Quy định số 101-QĐ/TW, 55- QĐ/TW, 08- QĐi/TW của Trung ương từ tỉnh đến cơ sở được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với địa phương, đơn vị. Điển hình như: báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên tổ chức thực hiện các loạt bài, thông tin tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương điển hình người tốt, việc tốt; biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình để tự giác, gương mẫu thực hiện.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa. Sau kiểm điểm, các đơn vị đều ban hành kế hoạch khắc phục khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục theo từng thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từng đồng chí Ủy viên thực hiện tốt các nội dung cam kết, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm theo chức trách, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp đã làm tốt vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xử lý vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, đúng quy định đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò, uy tín của Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra một số biểu hiện tồn tại, hạn chế cần quan tâm điều chỉnh. Cụ thể, công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định của Đảng ở một số đảng bộ cơ sở còn hình thức, chưa đảm bảo theo quy định. Việc phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình về trách nhiệm, nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều. Một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa nhận diện đầy đủ về suy thoái tư tưởng, chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác tự phê bình và phê bình trước một số biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ chủ chốt ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, nghiêm túc; nể nang, né tránh, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Việc phát huy vai trò của nhân dân đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số đơn vị, địa phương có lúc, có việc còn hạn chế. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa hiệu quả. Hiệu quả thanh, kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực chưa cao, chưa tập trung lĩnh vực dễ xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Công tác phối hợp trong giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc hoan nghênh tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra; chỉ đạo các tổ chức trực thuộc chuẩn bị báo cáo chu đáo, nghiêm túc, về cơ bản đã bám sát theo các nội dung, yêu cầu; cung cấp các tài liệu liên quan đầy đủ. Trong báo cáo tự kiểm tra cũng như hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, cầu thị, không né tránh, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thời gian tới.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp thu những đề xuất, kiến nghị Đoàn kiểm tra đã nêu trong báo cáo, khẩn trương xây dựng những kế hoach thật cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là tập trung nêu cao tính cộng sự, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất từ tỉnh đến các tổ chức Đảng trực thuộc; kiên quyết chống, loại bỏ tư tưởng, hành động cục bộ, bè phái địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với các Quy định số 101- QĐ/TW, 55-QĐ/TW, 08-QĐi/TW của Trung ương. Các đơn vị cần nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đang diễn ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình; hàng ngày phải "gột rửa" nhưng không nặng nề, trên tinh thần nhắc nhở, góp ý để chấn chỉnh, để từ đó rà soát các chương trình, kế hoạch, xây dựng chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu để thực hiện tốt hơn các Nghị quyết, quy định của Trung ương.

Cùng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, xã hội; giải quyết kịp thời những bức xúc dư luận, nhân dân quan tâm, nhất là những tranh chấp khiếu kiện về đất đai giữa người dân và các nông lâm trường; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm đánh giá lại những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo cũng như chất lượng tổ chức thực hiện.

Cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của đảng viên gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân sai phạm; rà soát lại công tác cán bộ, kiên quyết miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ vi phạm, không gương mẫu, làm việc kém hiệu quả. Đồng thời, phát huy tốt hơn nữa vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" - Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý.

Anh Dũng – Tuấn Anh (TTXVN)
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại tỉnh Vĩnh Phúc 
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại tỉnh Vĩnh Phúc 

Ngày 9/7, tại Vĩnh Phúc, Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN