Chủ động hội nhập, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Sáng 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận về các văn kiện trình Đại hội. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên họp sáng 23/1. Ảnh: TTXVN

Đưa quá trình hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, hiệu quả


Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tham luận về chủ đề "Đưa quá trình hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam".

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ: Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến động rất phức tạp, khó lường tác động tới an ninh và phát triển của đất nước, công tác đối ngoại đã được triển khai chủ động, đồng bộ, huy động được sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước, thông qua việc đưa mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Việt Nam đã chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại đa phương với phương châm chuyển mạnh từ “tham gia tích cực” lên “chủ động đóng góp xây dựng”, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Thành tựu đối ngoại năm năm qua khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra.

Các thành tựu đối ngoại đó là kết quả nỗ lực chung của toàn bộ hệ thống chính trị, với sự tham gia và phối hợp tích cực, chủ động của các bộ, ban, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân, dưới sự chỉ đạo tập trung, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới và trong nước giai đoạn tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia, dân tộc là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Năm năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN, của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu hơn nhiều so với giai đoạn trước, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải nỗ lực rất cao để tận dụng thời cơ, vượt qua những thách thức lớn trong quá trình hội nhập, để hội nhập quốc tế thực sự trở thành phương tiện hữu hiệu phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng nêu rõ: Với nước ta, trong 5-10 năm tới, chiều sâu của hội nhập quốc tế được thể hiện trên các lĩnh vực sau: Trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đưa hội nhập đi vào chiều sâu tức là phải tạo được sự đan xen, gắn kết lợi ích một cách lâu dài và bền vững giữa nước ta với các đối tác, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập đi vào thực chất, nhất là với các đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh và phát triển của đất nước; tạo dựng được lòng tin và hình thành nên các cơ chế hợp tác có hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ, ngăn ngừa, đẩy lùi các nguy cơ, kiểm soát các bất đồng và giải quyết các vấn đề nảy sinh, nhất là các vấn đề có thể tác động nghiêm trọng tới an ninh và phát triển của đất nước ta.

Về kinh tế, năm năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Do vậy, đưa hội nhập đi vào chiều sâu tức là phải tận dụng các cam kết quốc tế để mở rộng thị trường, tái phân bổ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của doanh nghiệp Việt Nam; gia tăng mức độ tự chủ của nền kinh tế, xác lập vị trí cao hơn trong chuỗi sản xuất, cung ứng ở khu vực và toàn cầu; tăng cường khả năng ứng phó của nền kinh tế trước những tác động từ bên ngoài; đóng góp ngày càng nhiều cho quá trình phát triển nội lực và liên kết vùng trong cả nước.

Đưa hội nhập kinh tế quốc tế đi vào chiều sâu cũng có nghĩa là phải tận dụng được chính hệ thống quy tắc và luật lệ của các tổ chức quốc tế để bảo vệ được các lợi ích chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân Việt Nam trong quan hệ với đối tác nước ngoài.

Trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác, đưa hội nhập đi vào chiều sâu tức là chủ động hơn trong việc nghiên cứu, chọn lựa các bộ tiêu chí, xây dựng, triển khai lộ trình áp dụng, đồng thời tham gia xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực chung, góp phần nâng trình độ phát triển của nước ta trong các lĩnh vực này; phục vụ các mục tiêu xây dựng nền kinh tế tri thức và con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Để đưa hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, trên cơ sở quán triệt và thực hiện đúng các quan điểm về hội nhập quốc tế được nêu trong Dự thảo văn kiện Đại hội, đối ngoại cần tập trung làm tốt các công việc sau: Thứ nhất, thực hiện triệt để phương châm “triển khai đồng bộ” các định hướng đối ngoại được Đại hội XII của Đảng thông qua, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, giữa các ngành, các cấp, các địa phương.

Thứ hai, trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, nhất là các khuôn khổ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước, thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả hội nhập, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, theo đó cần tăng cường công tác phổ biến các cam kết quốc tế ta đã ký kết, đã nội luật hóa và các quy định trong quá trình triển khai; làm cho mỗi tổ chức, mỗi người dân hiểu rõ thách thức, cơ hội mà họ có được từ hội nhập quốc tế để tham gia một cách chủ động và tích cực; biến quá trình hội nhập từ các hoạt động chủ yếu do các cơ quan nhà nước tiến hành thành quá trình tham gia chủ động và tích cực của từng địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Thứ tư, triển khai các định hướng lớn về hội nhập được nêu trong Văn kiện Đại hội, tập trung thực hiện Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án, kế hoạch triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị; khẩn trương hoàn thiện, nâng cao năng lực các thể chế hội nhập; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập; phấn đấu đến 2020, mức độ hội nhập trên các lĩnh vực của nước ta ở mức độ cao trong ASEAN.

Tăng cường xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới”, tham luận của đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã làm sáng tỏ quan điểm của Đảng về công tác dân vận, hiệu quả công tác dân vận thời gian qua cũng như việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân đã được xác định tại dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng nhận định, hơn 85 năm qua, đặc biệt qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016), trong xây dựng quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, Đảng ta đã đạt được sáu thành tựu quan trọng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: TTXVN

Một là, Đảng lắng nghe Nhân dân, vì Nhân dân, dựa vào Nhân dân và Nhân dân tin Đảng trở thành nhân tố bảo đảm sự đúng đắn và thành công của đường lối đổi mới của Đảng. Hai là, Đảng gắn bó với Nhân dân và được Nhân dân ủng hộ, đã làm nên “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Ba là, Đảng chăm lo xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, là nhân tố có ý nghĩa quyết định tạo nên sức mạnh của Đảng.

Bốn là, Đảng lãnh đạo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và thực hiện ngày càng có hiệu quả Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Năm là, Đảng lãnh đạo xây dựng, củng cố, tăng cường và phát huy ngày càng cao sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

Sáu là, với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Đảng đã lãnh đạo và cùng Nhân dân đấu tranh kiên quyết, kiên trì phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Theo đồng chí Thào Xuân Sùng, Đảng ta cần phát huy thành tựu, tăng cường xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đảng chăm lo xây dựng tiềm lực tư tưởng, lý luận, trí tuệ của mình bảo đảm sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng, ý Đảng hợp lòng dân đi đôi với đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quan hệ giữa Đảng và Nhân dân. Các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đều được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân tham gia ý kiến, được đúc kết từ trong thực tiễn cuộc sống, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân, được Nhân dân đồng thuận ủng hộ, tự giác thực hiện.

Trong những năm tới, Đảng cần đẩy mạnh lãnh đạo có hiệu quả công cuộc đổi mới và tăng cường việc thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng phát huy dân chủ và xây dựng Nhà nước ta thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân để đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải đặc biệt chú trọng lựa chọn, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước có trình độ trí tuệ, năng lực chuyên môn, đạo đức cách mạng, thực sự là “công bộc” của Nhân dân, thực hành phong cách “trọng Dân, gần Dân, hiểu Dân, học Dân và có trách nhiệm với Dân”; quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng về cơ sở và gắn bó mật thiết với các tầng lớp Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.


Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổng kết, nghiên cứu lý luận, làm rõ vị trí và mối quan hệ giữa Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách Đảng vừa là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đồng thời vừa là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận của các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có tác phong “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, có số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý theo chiến lược cán bộ của Đảng, với chính sách cán bộ phù hợp trong điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để thực hiện tốt năm bước công tác dân vận là “điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện và hành động”.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ


Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận về nội dung “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, giáo dục thanh niên là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng. Trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội, Đảng ta nhận định, trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn.

Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra tiếp tục tồn tại. Đặc biệt, nguy cơ "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại.

Những yếu tố đó tác động mạnh mẽ đến thanh thiếu niên và đặt ra yêu cầu cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị cần đầu tư đúng mức cho công tác bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu nhi; triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị số 42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định tập trung tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi rèn luyện và phấn đấu.

Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện tốt chức năng giáo dục thanh thiếu nhi; phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao vai trò của hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong giáo dục thanh thiếu nhi...

Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, cần sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và toàn xã hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả Kết luận 80 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X”, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Quyết định số 1501-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2015 - 2020”; cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, củng cố niềm tin cho quần chúng nhân dân, trong đó có thanh niên.

Đồng chí đề nghị Nhà nước quan tâm, tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục thế hệ trẻ; quy hoạch, đầu tư các thiết chế văn hóa, nơi vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt tới tài năng trẻ; bồi dưỡng, đào tạo các tài năng trẻ trở thành chuyên gia trên các lĩnh vực, là đầu tàu dẫn dắt các phong trào và hoạt động thanh niên...

TTXVN/Tin Tức
Đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa
Đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày 22/1 đã dành thời gian trao đổi với báo giới bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN