Cần Thơ đặt nhiệm vụ trọng tâm là giảm đầu mối tổ chức và giảm biên chế

Trong 3 năm (2018 - 2020), Cần Thơ sẽ giảm 59 đơn vị sự nghiệp công lập, tương đương với 10% đơn vị sự nghiệp của thành phố và 2.526 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 18 -NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Đây là các Nghị quyết quan trọng, xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết này trên địa bàn.

Thưa đồng chí, thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 6 và đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí có thể cho biết thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện các Nghị quyết trên như thế nào?

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 39, Nghị định 108, Quyết định số 2218 của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Cần Thơ đã đạt được một số kết quả khả quan.

Cụ thể, thành phố đã sắp xếp, sáp nhập, giảm được 35 đơn vị sự nghiệp công lập và 11 phòng chuyên môn tại các cơ quan hành chính. Dự kiến đến hết năm 2018, lũy kế tinh giảm và cắt giảm biên chế của thành phố sẽ là 2.326 /2526 biên chế, đạt tỷ lệ 92,08% kế hoạch.

Thành phố hoan nghênh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế là hai đơn vị đi đầu có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện, có nhiều cố gắng nhằm đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã sắp xếp giảm từ 9 phòng xuống còn 6 phòng. 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế chuyển từ tự chủ một phần sang tự chủ toàn bộ, cắt giảm 815 biên chế trong năm 2018.

Mặt khác, thành phố cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Đây vừa là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa lâu dài của hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt lãnh đạo thực hiện là cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây cũng là "một vế" trong chủ đề năm 2018 mà Thành ủy Cần Thơ đề ra ngay từ đầu năm, đó là "Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả".

Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, Thành ủy Cần Thơ đã có các Chương trình số 27, 28 về thực hiện các Nghị quyết trên. UBND thành phố Cần Thơ đã có Chỉ thị số 05, Kế hoạch số 47 và Kế hoạch số 48 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương và các Nghị quyết, Chương trình hành dộng của Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy Cần Thơ.

Đặc biệt, đầu tháng 4 vừa qua, UBND thành phố đã chủ trì tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị số 05, Kế hoạch số 47 và Kế hoạch số 48 của UBND thành phố dành cho đội ngũ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương để quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ. Đây là một trong những việc làm trọng tâm của thành phố trong năm 2018 và phải đạt được hiệu quả tích cực, gắn với từng lộ trình thời gian hết sức cụ thể.

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 47 và Kế hoạch số 48 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là gì, thưa đồng chí?

Về tổ chức sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, Cần Thơ đã chủ động rà soát, sắp xếp giảm các tổ chức, phối hợp liên ngành, Ban quản lý dự án thực hiện từ nay và hoàn thành trong năm 2019. Thành phố sẽ thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Văn phòng UBND ở cấp thành phố. Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện ở những nơi có điều kiện theo quy định. Thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối, tinh giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động theo quy định của Trung ương.

Thành phố xây dựng Đề án và thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy hành chính đô thị, nông thôn ở những nơi có điều kiện; thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu vực; thực hiện rà soát sắp xếp kiện toàn các phòng chuyên môn thuộc sở, ngành theo quy định.

Bên cạnh đó, rà soát sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện theo quy định khung của Chính phủ, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và nhu cầu của thị trường, xã hội, thực hiện tinh giảm biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan tổ chức, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương...

Lộ trình về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới sẽ được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Trong 3 năm (2018 - 2020), Cần Thơ sẽ giảm 59 đơn vị sự nghiệp công lập, tương đương với 10% đơn vị sự nghiệp của thành phố và 2.526 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong đó, năm 2018, riêng Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ giảm 11 đơn vị sự nghiệp. Các sở ngành khác đang tiếp tục rà soát để giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập.

Thành phố Cần Thơ đã có kế hoạch thực hiện giảm 2.326 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách, đạt 92,08% kế hoạch. Số lượng biên chế còn lại trong giai đoạn 2018 - 2020 là 200 biên chế sẽ được thực hiện tinh giảm trong hai năm 2019 - 2020. Cũng trong năm nay, Cần Thơ sẽ giải quyết dứt điểm số hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ không đúng quy định tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Giai đoạn từ năm 2021 - 2025, thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát giảm 54 đơn vị sự nghiệp và 2.273 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách, tương đương với 10% số đơn vị và biên chế của năm 2021. Toàn thành phố có ít nhất 108 đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Đến năm 2030, thành phố tiếp tục thực hiện giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; đồng thời tiếp tục giảm 2.046 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.

Thưa đồng chí, để thực hiện các nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, thành phố Cần Thơ đã có những giải pháp chỉ đạo thực hiện như thế nào để các ngành, các cấp, địa phương thực hiện có hiệu quả?

Để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai sắp xếp, tinh giản, cắt giảm biên chế phải bài bản, nhất quán, thận trọng, chắc chắn.

Chính quyền các cấp và người đứng đầu cơ quan đơn vị phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả nhưng đảm bảo hợp lý, hài hòa, không nóng vội, tuân thủ đúng quy định, đảm bảo đổi mới sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, vừa nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vừa thúc đẩy đổi mới chính trị gắn với đổi mới cơ chế quản lý, cải cách hành chính, cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có trình độ, năng lực...

Kết hợp đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan các ngành, hệ thống chính trị của thành phố rà soát lại tổ chức bên trong, tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy một cách tinh gọn.

Các cấp, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt, vận động thuyết phục để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Nêu cao vai trò các sở, ban, ngành, nhất là các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền sâu rộng về việc triển khai thực hiện các chủ trương nêu trên.

Từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận, tự giác, tích cực quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể của thành phố, trong việc thực hiện các Nghị quyết, tránh để phát sinh các vụ việc phức tạp, bức xúc trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động và nhân dân, đảm bảo ổn định, tránh tư tưởng trông chờ, trì trệ, tâm tư sau khi sắp xếp.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ vào nhiệm vụ của thành phố cụ thể hóa nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, địa phương mình đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời. Trong đó, lưu ý việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả trong hệ thống chính trị, cũng như đơn vị sự nghiệp công lập phải tiến hành đồng bộ, kịp thời theo tiến độ chung của thành phố; xác định cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, nhân sự hợp lý, xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ để có phương pháp tổ chức, vận hành phù hợp.

Đối với quận, huyện, cần tập trung thực hiện xây dựng chương trình thực hiện chi tiết cụ thể năm 2018 theo hướng dẫn, định hướng, nguyên tắc, quá trình tổ chức thực hiện các Đề án cần đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công bằng, chất lượng và hiệu quả. Các địa phương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố, Kế hoạch của cấp mình trong năm 2018 một cách sâu rộng; tập trung xây dựng Đề án theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, Kế hoạch của UBND thành phố đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Đề án có vướng mắc đến đâu, tháo gở đến đó, không cầu toàn. Khi thực hiện nhiệm vụ này không để trì trệ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị khác ở ngay đơn vị địa phương.

Đối với việc sắp xếp ở xã, ấp, khu vực, sẽ tập trung rà soát báo cáo các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chí về quy mô dân số diện tích tự nhiên, đề xuất phương án dự kiến sắp xếp. Việc sắp xếp xã, ấp, khu vực phải đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và điều kiện thực tế của địa phương.

Đẩy nhanh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt.

Triệt để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Chú ý rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công và từng loại hình đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới, tăng cường chế độ kế toán, hạch toán, kiểm toán, kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các đơn vị sự nghiệp công lập về cơ bản tương tự như đối với doanh nghiệp nhà nước.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập, một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở những nơi có điều kiện ra ngoài công lập trên cơ sở quy định của Trung ương; nghiên cứu thí điểm áp dụng một số chính sách đối với những người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong tiêu chí biên chế, giao biên chế trên cơ sở phần trăm kinh phí chi thường xuyên do ngân sách hỗ trợ. Xây dựng chương trình, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ thôi việc hoặc nghỉ trước tuổi theo nguyện vọng.

Quản lý và sử dụng biên chế hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm được phê duyệt, rà soát để đề xuất cắt giảm biên chế chưa sử dụng hiệu quả biên chế. Kiên quyết thực hiện đạt chỉ tiêu tinh giảm biên chế đã được quy định với mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% so với biên chế được giao năm 2015...

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ngọc Thiện/TTXVN

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản