Kỷ niệm 60 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2015):

Xây dựng Hải quân vững mạnh về chính trị

60 năm qua, Thường vụ, Đảng ủy Quân chủng và cấp ủy các cấp của Hải quân nhân dân Việt Nam đã tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng.

Những bài học quý


60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân chủng Hải quân đã để lại cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý báu trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, trong đó nổi bật nhất là bài học về xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội. Trong đó, có công tác giáo dục - tư tưởng, quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm dám đánh, quyết đánh, quyết thắng và biết đánh thắng kẻ thù xâm lược, mặc dù chúng được trang bị vũ khí, kỹ thuật hiện đại hơn ta nhiều lần.

Tàu ngầm mới được trang bị của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVNÝ chí quyết tâm đó đã trở thành bài học mang tính thời đại và là tài sản tinh thần vô giá của bộ đội Hải quân anh hùng. Đây cũng là bài học về lãnh đạo, chỉ huy, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ và vận dụng sáng tạo phương pháp tác chiến trong chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông, biển và phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận và lực lượng toàn dân đánh giặc trong mỗi tập thể từng con tàu.

Những năm gần đây, trước yêu cầu ngày càng cao của công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại; cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở đã tạo nên được bước đột phá mới, góp phần quan trọng thực hiện phương châm “Muốn xây dựng Quân chủng hiện đại trước hết phải xây dựng được con người hiện đại”, xem đây là điều kiện tiên quyết, nhưng cũng là điều kiện cần và đủ đảm bảo cho thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nhất là tình hình trên các vùng biển, không loại trừ những tình huống căng thẳng, nguy hiểm đe dọa đến chủ quyền quốc gia trên các vùng biển, đảo của nước ta. Tình hình trong nước tuy có nhiều vận hội, nhưng cũng có nhiều thách thức và nguy cơ đan xen. Trước những diễn biến phức tạp trên các vùng biển, đảo, nhiệm vụ chính trị của Quân chủng đang đặt ra yêu cầu mới nặng nề hơn, phức tạp hơn, khẩn trương hơn, đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Quân chủng thực sự vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng.

Những giải pháp chính

Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị chúng ta cần tập trung thực hiện những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, phải thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với tất cả các lực lượng trong Quân chủng. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các lực lượng trong Quân chủng trong tình hình mới, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam”. Đồng thời, phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”; gắn “xây” và “chống”; qua đó, tạo nhân tố tích cực, đẩy lùi tiêu cực.

Xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị về thực chất là xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân, làm cho cán bộ, chiến sĩ giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN, luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Công tác xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị trong 60 năm qua đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quyết định làm nên nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, có những chiến công như huyền thoại; tạo nên những giá trị truyền thống quý báu và nghệ thuật quân sự hải quân độc đáo; giúp Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và các nhiệm vụ khác được giao.

Hai là, coi trọng việc phát huy vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm để công tác này thực sự là “linh hồn, mạch sống” trong các hoạt động của Quân chủng. Trước hết, phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quân ủy Trung ương; tập trung hoàn thành tốt mục tiêu, chương trình, kế hoạch đại hội Đảng các cấp. Cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy phải nhận thức đầy đủ vinh dự, trách nhiệm được Quân ủy Trung ương chỉ định tổ chức đại hội trước ở cả 3 cấp nên phải đảm bảo cho đại hội đảng thành công tốt đẹp và thật sự mẫu mực. Phải thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, nhất là việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự cấp ủy theo tinh thần “Đổi mới, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, chất lượng, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối; bảo đảm ổn định chính trị, đoàn kết thống nhất”. Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tập trung xây dựng các tổ chức đảng, trọng tâm là cơ sở và chi bộ thực sự vững mạnh về chính trị, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao.

Ba là, tích cực tham gia nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn các quan điểm, chủ trương, chính sách về xây dựng lực lượng Hải quân, nghệ thuật quân sự Hải quân và thế trận quốc phòng toàn dân trên biển; tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN; vấn đề xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế; vấn đề tổ chức, biên chế, trang bị, cách đánh của ta trong điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao...

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII sắp tới. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng các chế độ chính sách cho các lực lượng mới, đặc thù của Hải quân và tiến hành các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

“Xây” phải luôn đi đôi với “chống”. Vì vậy, chúng ta phải chủ động đẩy mạnh đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, bác bỏ có sức thuyết phục những luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch, đi đôi với khẳng định tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu của cách mạng, của Đảng, của dân tộc, nhất là của Hải quân NDVN trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán Quốc gia trên biển…

Đồng thời, duy trì nghiêm các quy chế, quy định, chế độ, nền nếp chính quy, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa, đặc biệt là việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… là các nhân tố quan trọng để tăng cường đoàn kết, tạo nên sự vững chắc về chính trị và sức mạnh tổng hợp của từng đơn vị.


Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân


loading...
loading...

Vấn đề quan tâm

Phóng sự - Điều tra

Người tốt - Việc tốt

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản