Phát triển toàn diện, nâng tầm người phụ nữ trong thời đại mới

Trước xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, hình mẫu hướng tới của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới là: Có tri thức, đạo đức, sức khoẻ; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, để phụ nữ có thể phát triển toàn diện, nâng tầm vị thế trong xã hội hiện đại.(đọc thêm)