Hà Nam: Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Hà Nam là 1 trong 4 tỉnh đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM) vào năm 2020. (đọc thêm)