Trưng bày sách, báo tài liệu nhân kỷ niệm 80 năm 'Đề cương về Văn hóa Việt Nam'

Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023), ngày 10/3, Thư viện tỉnh Bắc Giang (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tổ chức đợt trưng bày hơn 600 sách, báo và tư liệu được sưu tầm, lưu giữ trong 80 năm qua.

Chú thích ảnh
Các bài báo được lưu giữ và trưng bày. 

Thông qua sự kiện này, Thư viện tỉnh Bắc Giang mong muốn giới thiệu với công chúng về những giá trị lịch sử - văn hóa to lớn của Đề cương; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội) năm 1943, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên con đường hội nhập và phát triển. 80 năm qua, Đề cương như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, với ba nguyên tắc cơ bản là: “Dân tộc”, “Khoa học,” và “Đại chúng,” Đề cương về văn hóa Việt Nam tiếp tục được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Khách tham quan buổi trưng bày.

Tư tưởng lý luận của Đề cương được thể hiện xuyên suốt trong các Văn kiện của Đảng, đặc biệt là trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đề cương đã thổi một luồng gió mới có tác dụng thức tỉnh, thu hút, tập hợp đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân. Từ chỗ khủng hoảng, mất phương hướng, hoài nghi, bế tắc, nhiều văn nghệ sĩ đã được định hướng về trách nhiệm xã hội, đi theo ngọn cờ chính nghĩa của Đảng, tham gia cách mạng, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của chúng ta.

Trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 1/5/2023 tại Thư viện tỉnh Bắc Giang.

Tin, ảnh: Danh Lam (TTXVN)
Đề cương về văn hóa và sự phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam
Đề cương về văn hóa và sự phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), ngày 2/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức tọa đàm "Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam" với sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các Hội văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN