Bảo tồn Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh khu di tích Đồi A1. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư trung ương Đảng về chủ trương thực hiện Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 theo quy định; thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.

Giai đoạn đến năm 2020, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập nhiệm vụ Quy hoạch và Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ và đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Đồng thời, tỉnh thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai theo quy định Dự án đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa Phòng trưng bày tổng hợp, giới thiệu tổng thể về chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; khoanh vùng, xác định phạm vi và cắm mốc giới khu vực bảo vệ Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ; thực hiện các giải pháp quản lý phù hợp để không để xảy ra tình trạng xâm lấn Di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình nhiệm vụ lập quy hoạch, đồ án quy hoạch Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ theo quy định; trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên, khẩn trương cho ý kiến về các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao tư liệu, tài liệu, hiện vật từ phía Pháp về Việt Nam theo Công ước UNESCO và pháp luật Việt Nam; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trao đổi, chuyển giao các tư liệu, tài liệu, hiện vật liên quan trực tiếp đến chiến dịch Điện Biên Phủ cho tỉnh Điện Biên; hỗ trợ tỉnh Điện Biên trong quá trình bảo tồn, tôn tạo, trùng tu, phục chế các tài liệu, hiện vật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2019.

Bộ định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ theo đúng quy định và Công ước quốc tế về bảo vệ di sản văn hoá; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền xử lý.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo các bảo tàng trực thuộc, các quân chủng, binh chủng, tiếp tục trao đổi, hỗ trợ, chuyển giao cho tỉnh Điện Biên các tư liệu, tài liệu, hiện vật có liên quan trực tiếp đến Chiến dịch Điện Biên Phủ theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2019; phối hợp với tỉnh Điện Biên xây dựng cơ sở dữ liệu và các hiện vật liên quan đến chiến dịch Điên Biên Phủ; giới thiệu các nhân chứng lịch sử cho tỉnh và tham gia quá trình khảo sát, tìm kiếm, xác định các chứng tích lịch sử của đơn vị, Quân đội Việt Nam trên chiến trường Điên Biên Phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, ưu tiên đưa các dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc bố trí vốn thực hiện các dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích trong kế hoạch trung hạn và hàng năm để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Đề án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ, ngành liên quan, ưu tiên cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm thực hiện công tác quy hoạch, cắm mốc, sửa chữa, tu bổ cấp thiết và thường xuyên Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ theo đúng quy định.

Bộ Ngoại giao hỗ trợ tỉnh Điện Biên thu thập các tư liệu, tài liệu đang được phía Pháp lưu giữ liên quan đến toàn bộ chiến dịch Điên Biên Phủ; làm đầu mối giao thiệp với Chính phủ Pháp, các bảo tàng của Pháp để tỉnh Điện Biên tiếp cận, khai thác phục vụ cho quá trình bảo tồn, phục dựng Di tích.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.

TTXVN/Báo Tin tức
Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ
Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc ta, thật xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN