Tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Thế Đức (ảnh), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, về những nội dung liên quan đến việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Báo Tin tức trân trọng trích giới thiệu nội dung cuộc trao đổi này:

´Thưa đồng chí, những nội dung chủ yếu trong công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là gì?

Công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trước hết, cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khi nghiên cứu quán triệt, cần phân tích sâu sắc tầm quan trọng, những thành tựu nổi bật và những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế, yếu kém.

Việc tổ chức học tập nghiên cứu Nghị quyết cần quán triệt sâu sắc những nhiệm vụ cấp bách cần tập trung giải quyết: Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Mục tiêu cần đạt được qua thực hiện Nghị quyết lần này là phải tạo được chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng ngay trong nhiệm kỳ khóa XI, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Một số điểm cần lưu ý khi tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết là cần quán triệt phương châm: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Cách làm phải khoa học, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp "chống và xây", "xây và chống", nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất. Các cấp ủy đảng chỉ đạo, tổ chức thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng; phải làm kiên quyết, kiên trì, xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ; phải bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không chuyển biến được tình hình; giữ đúng nguyên tắc không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, gây rối nội bộ. Cùng với việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định đã có về xây dựng Đảng, cần tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp về: tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; cơ chế, chính sách; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các cấp ủy đảng cần nắm vững các nhóm giải pháp; những công việc cần làm và trách nhiệm của đơn vị để xây dựng Kế hoạch thực hiện của đảng bộ mình.

Các cấp ủy đảng mở các lớp học tập, quán triệt tập trung; chú ý kết hợp giữa thuyết trình của các báo cáo viên với thảo luận, trao đổi hai chiều làm cho người học nắm vững, hiểu rõ những luận điểm cơ bản của Nghị quyết; khuyến khích hình thức học tập tích cực. Đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị; trực tiếp chủ trì hội nghị, thảo luận. Bí thư cấp ủy các cấp là người trực tiếp truyền đạt Nghị quyết tại hội nghị cán bộ chủ chốt của cấp mình.

´Thưa đồng chí, việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 sắp tới được tiến hành như thế nào?

Thực hiện theo Kế hoạch 08 - KH/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 43 - HD/BTGTW, việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 theo những lớp sau:

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức:

+ Lớp do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức đối với các thành phần: Các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và tương đương các khóa (đã nghỉ hưu).

+ Lớp do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đối với các thành phần: Tổng Biên tập, Tổng Giám đốc, Giám đốc các cơ quan báo chí lớn.

+ Lớp do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và một số hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp (những nơi có đảng đoàn) tổ chức đối với các thành phần: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam đang công tác ở Trung ương và lãnh đạo chủ chốt (đang công tác ở Trung ương) của một số hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp (những nơi có đảng đoàn) và đại biểu đại diện trí thức ở Trung ương.

- Lớp do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức và hướng dẫn thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương.

- Các lớp do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức gồm hai hội nghị: 1) Hội nghị cán bộ đối với các thành phần: Các đồng chí cấp ủy viên, trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; bí thư, các phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra, trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban dân vận, chánh văn phòng cấp ủy huyện và tương đương; báo cáo viên cấp tỉnh và tương đương; một số chức danh khác do ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quyết định. 2) Hội nghị cho các đồng chí nguyên là cấp ủy viên cấp tỉnh và tương đương, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương trở lên đang nghỉ hưu ở địa phương đối với các thành phần: Các đồng chí nguyên là cấp ủy viên cấp tỉnh và tương đương, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương trở lên đang nghỉ hưu ở địa phương; một số chức danh khác do ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quyết định.

- Các lớp do Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn: Các cấp ủy đảng trong Quân đội và Công an, tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên của các đảng bộ trong Quân đội và Công an theo Kế hoạch của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

- Các lớp cán bộ chủ chốt ở cấp huyện và tương đương đối với các thành phần: Các đồng chí cấp ủy viên, trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; bí thư, các phó bí thư, chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra, trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban dân vận và chánh văn phòng đảng ủy cơ sở; báo cáo viên cấp huyện và một số chức danh khác do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quyết định.

Ở cấp cơ sở: Cấp ủy của tổ chức cơ sở đảng tổ chức các lớp học tập Nghị quyết Trung ương 4 cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ hoặc chi bộ cơ sở đối với toàn thể đảng viên trong đảng bộ hoặc chi bộ cơ sở.

´Để công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trên các phương tiện thông tin đại chúng đạt hiệu quả, cần lưu ý những vấn đề gì, thưa đồng chí?

Các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò rất quan trọng đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào cuộc sống. Để làm tốt nhiệm vụ này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng cho các cơ quan thông tin đại chúng. Cụ thể là:

- Một là, các cơ quan báo chí, theo chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của mình, bám sát nội dung, tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu Nghị quyết; việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết ở các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, ở cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong học tập và thực hiện Nghị quyết; uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả.

- Hai là, gắn việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với Nghị quyết Trung ương 2 về triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Nghị quyết Trung ương 4 về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng trong nhiệm kì khóa XI.

- Ba là, các cơ quan báo chí, nhất là các báo, đài khối báo chí chính trị - xã hội, trên cơ sở Hướng dẫn này, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, của các cơ quan chủ quản, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát hợp với tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị được giao. Phản ánh sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết; việc các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, tính tiền phong, gương mẫu, tính chiến đấu, nói đi đôi với làm, làm kiên quyết, đạt hiệu quả thiết thực. Tuyên truyền quá trình phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị; làm rõ các nội dung, quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết và Chỉ thị. Tuyên truyền các hội nghị, các lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị do các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy huyện, tương đương và cấp cơ sở tổ chức.

- Bốn là, phương châm tuyên truyền trên báo chí là: bảo đảm chính xác, trung thực, với thái độ khách quan, xây dựng, gắn “xây” với “chống”; coi trọng nêu gương, cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; tránh xu hướng phiến diện một chiều, thông tin sai lệch, bôi đen; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đoàn kết trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội. Bám sát và tuyên truyền đậm nét, liên tục các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị nêu ra. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc nội dung, hạ thấp mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 cũng như những biện pháp triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Năm là, các cấp ủy, các cơ quan chủ quản báo chí, trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, chỉ đạo các cơ quan báo chí do mình quản lý tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả thiết thực về quá trình thực hiện Nghị quyết. Ban Biên tập, trực tiếp là Tổng biên tập các cơ quan báo chí, tổ chức và triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trên báo, đài, tạp chí mình theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Chúng ta tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao, các cấp ủy đảng sẽ tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để đạt hiệu quả cao như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch lên, mỗi cán bộ, đảng viên của chúng ta tiến bộ hơn lên, nội bộ đoàn kết tốt hơn, nhiệm vụ chính trị hoàn thành xuất sắc hơn và được dân tin hơn, mối quan hệ giữa Đảng và dân ngày càng gắn bó máu thịt. Đảng chúng ta dứt khoát phải mãi mãi vững mạnh và mãi mãi trường tồn”.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hương Thủy (thực hiện)

loading...
loading...

Thế giới

Xã hội

Kinh tế

Pháp luật

Văn hoá

Hồ sơ

KH - CN

Dân tộc - Miền núi

Video

Sức khỏe

Bạn đọc

Biển đảo Việt Nam

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản