Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV