Thường trực Ban Bí thư: Kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm

Chiều 13/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận những kết quả tích cực Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Những kết quả này đã có tác dụng rất lớn trong cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Những kết quả đó cũng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hằng năm.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung, tham mưu cho Đảng xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các Tiểu ban, Tổ Giúp việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Tập trung nghiên cứu, tổng kết thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm “nóng”, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm, còn tồn đọng, gây bức xúc trong xã hội.

Thường trực Ban bí thư đề nghị thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và hệ sinh thái AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hằng năm.

Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ Giúp việc phục vụ Đại hội XIV của Đảng giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự; nghiên cứu, rà soát, tham mưu kịp thời cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, đáp ứng với thực tiễn.

Thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực và những vụ việc bức xúc trong xã hội; những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo…

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thông tin tại buổi làm việc cũng cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với các cơ quan chức năng có liên quan ngày càng chặt chẽ, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng được nâng lên.

Trong thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên; đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 14 đảng viên và 23 tổ chức đảng, trong đó có 26 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Về thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 78 tổ chức đảng và 23 đảng viên; qua kiểm tra đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng và 100 đảng viên; thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 156 tổ chức đảng và 371 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật 118 tổ chức đảng và 359 đảng viên.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với 82 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 47 tổ chức đảng và 88 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo theo quy trình đối với 9 đảng viên, 1 tổ chức đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 29 đảng viên; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 115 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức đảng và 417 đảng viên bằng các hình thức.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương; kê khai tài sản, thu nhập; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, vốn, tài sản nhà nước; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện; các vi phạm liên quan đến các Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát...

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Sáng 13/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN