Công đoàn Viên chức Việt Nam vững bước trong hành trình mới

Ngày 3 và 4/4/2018, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023, một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng sẽ diễn ra trong không khí cán bộ, đoàn viên, người lao động đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa.

Công cuộc đổi mới phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, việc triển khai những chủ trương trong đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động của các cấp công đoàn.

Năm năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, sự nghiệp CNH-HĐH đất nước ta tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, kinh tế đất nước tiếp tục đà tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp cho chặng đường phát triển mới của dân tộc đi liền với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân đã góp phần củng cố và gia tăng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đối với tổ chức Công đoàn, đây là giai đoạn luật pháp về lao động và công đoàn tiếp tục được hoàn thiện và đi vào cuộc sống. Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương mới, hướng về cơ sở, tập trung chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Có thể khẳng định, những hoạt động cụ thể được triển khai trên cả nước đã tạo nên các tác động tích cực cho quá trình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của CĐVCVN.

Đại hội lần thứ IV của CĐVCVN đã xác định mục tiêu: Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên; nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” nhằm góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ vững mạnh; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Với sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐVCVN cùng sự nỗ lực của các cấp công đoàn và mỗi đoàn viên, nhiệm kỳ qua, CĐVCVN đã thực hiện thắng lợi toàn bộ các nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam…

Theo báo cáo của CĐVCVN, tính đến hết năm 2017, số lượng CBCCVCLĐ trực thuộc CĐVCVN là hơn 83.000 người, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 44,8%. Nhìn chung, đội ngũ CBCCVCLĐ có phẩm chất, tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có năng lực và là lực lượng quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội, luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Trong công tác tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, thi đua yêu nước, nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp công đoàn, đội ngũ đoàn viên, CBCCVCLĐ đã tích cực nghiên cứu, tham mưu xây dựng nhiều văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành luật. Đặc biệt phải kể đến việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các Nghị quyết quan trọng của Đảng, tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, kiến nghị xử lý các vụ việc cán bộ đảng viên tham nhũng, vi phạm kỷ luật; tham mưu xây dựng Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản pháp luật khác… Từ đó có những đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế chính trị, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và góp phần quan trọng đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần đảm bảo tốt hơn quyền lợi của đoàn viên công đoàn.

Cùng với cả nước, phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ các cấp CĐVCVN cũng không ngừng được đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Trong đó đáng chú ý là Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” - nay là cuộc vận động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Từ các phong trào thi đua đó đã có nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được phát hiện, kịp thời biểu dương và lan tỏa.

Công đoàn luôn hướng tới mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Một trong những kết quả không thể không nhắc đến trong nhiệm kỳ qua của CĐVCVN, đó là công tác tuyên truyền luôn được chú trọng đổi mới cả về nội dung và hình thức, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN. Đặc biệt là việc tập trung tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội IV CĐVCVN; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam…

Trong 5 năm qua, các cấp CĐVC đã tổ chức hơn 2.000 hoạt động tuyên truyền và gần 300 cuộc thi với nhiều chủ đề phong phú, hình thức đa dạng… Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, việc giám sát, kiểm tra thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch… CBCCVCLĐ được quan tâm chăm lo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần với nhiều phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức trong các cấp CĐVCVN...

Về công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, các cấp CĐVCVN đã luôn chú trọng tuyên truyền và kết nạp 100% đối tượng đủ điều kiện vào tổ chức Công đoàn. Công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn các cấp được thực hiện bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả với 350 lớp tập huấn nghiệp vụ được tổ chức thu hút trên 30.000 lượt cán bộ công đoàn tham gia…

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách, hoạt động xã hội tình nghĩa của các cấp CĐVCVN nhiệm kỳ 2013 - 2018 tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước với việc đóng góp ủng hộ hơn 20 tỷ đồng vào các hoạt động xã hội tình nghĩa và thường xuyên chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở mọi miền đất nước.

Về hoạt động đối ngoại, kiểm tra, tài chính và công tác nữ công, nhiệm kỳ qua, công tác đối ngoại của CĐVCVN tiếp tục được duy trì với CĐVC một số nước để qua đó tăng cường trao đổi thêm kinh nghiệm hoạt động sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế... Hệ thống tổ chức Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp cũng được củng cố, ổn định và phát triển. Công tác tài chính CĐVCVN cũng có bước chuyển biến tích cực, tỷ lệ tăng thu hàng năm đều vượt so với kế hoạch giao. Hoạt động nữ công các cấp CĐVCVN cũng có nhiều nét mới cả về hình thức và nội dung, thu hút đông đảo chị em tham gia...

Tổ chức công đoàn các cấp hoạt động hiệu quả.

Có thể thấy, những thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, đoàn viên các cấp CĐVCVN, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, của các công đoàn trực thuộc. Đó cũng là sự tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn viên chức các cấp...

Nhiệm kỳ IV CĐVCVN đã đi qua với những thành công quan trọng, đó cũng chính là nền tảng để CĐVCVN vững bước trong hành trình mới. Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tạo thêm những động lực phát triển mới trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nam Anh

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản