Phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2020, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý để tháo gỡ khó khăn trong triển khai và làm cơ sở xây dựng, phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn cho giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã được phê duyệt.

Bộ Tài chính tổng kết việc thực hiện Quyết định 707/QĐ-TTg, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục rà soát, đôn đốc việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; công bố công khai, xử lý trách nhiệm trong việc chậm, không thực hiện việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; đôn đốc, phối hợp với các cơ quan trong việc hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định về đất đai trong cổ phần hóa, thoái vốn để có hướng dẫn, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong công tác này. Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các Tổng Công ty: Xi măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và Đô thị theo kế hoạch.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo kế hoạch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, bảo đảm cơ bản hoàn thành sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp theo phương án đã được phê duyệt.

Có giải pháp cụ thể thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc bảo đảm yêu cầu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; triển khai các giải pháp ứng phó rủi ro, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh, có giải pháp cụ thể thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban tập trung chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thuộc phạm vi quản lý thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa theo kế hoạch các doanh nghiệp quy mô lớn trực thuộc; thực hiện các Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, có giải pháp thúc đẩy công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của tập đoàn, tổng công ty thuộc phạm vi quản lý, trong đó làm rõ căn cứ pháp lý, tính khả thi của việc giao một đơn vị phân loại đất do các doanh nghiệp quản lý, sử dụng, đất nào không còn sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì tập trung về một đầu mối để có giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong tháng 8 năm 2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2020-2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan trong việc trình, xử lý các vấn đề liên quan đến Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu phương án cơ cấu lại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam để giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và phát triển hạ tầng giao thông; khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực - Trưởng Ban Chỉ đạo tại văn bản số 240/TB-VPCP ngày 17/7/2020 về việc tổ chức lại Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai có kết quả Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đổi mới phương thức thu hút đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh triển khai các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc bảo đảm yêu cầu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; triển khai các giải pháp ứng phó rủi ro, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh, có giải pháp cụ thể thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới. Chủ động tháo gỡ, khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg, Quyết định số 908/QĐ-TTg; cuối năm có báo cáo đánh giá, kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu không hoàn thành kế hoạch được giao, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty tiếp tục rà soát công tác cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan về việc chậm, không phê duyệt phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo Quyết định số 707/QĐ-TTg. Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án xử lý nhà, đất, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý trong việc kiểm tra hiện trạng nhà, đất; kịp thời có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp, phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa: Thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan cố tình không chấp hành, trì hoãn, kéo dài việc thực hiện; bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo đúng quy định pháp luật; hoàn thành quyết toán công tác cổ phần hóa, xác định số phải nộp/tạm nộp và thực hiện  nộp tiền thu từ cổ phần hóa theo quy định, trường hợp không bảo đảm thời gian, giải trình rõ nguyên nhân và trách nhiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

TTXVN/Báo Tin tức
Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Ngày 6/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN