Quy định 144-QĐ/TW: Căn cứ để cán bộ, đảng viên bồi dưỡng năng lực và uy tín

Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới đã chỉ rõ những nội dung cụ thể, thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa để hoàn thiện nhân cách, bản thân.

Nhiều cán bộ, đảng viên tại tỉnh Long An có chung nhận định: Quy định 144 chính là cơ sở để nhận xét, đánh giá, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An Lê Thanh Nghiêm: "Quy định 144-QĐ/TW đặt ra những chuẩn mực đạo đức rất cụ thể, thiết thực”.

Đặt ra chuẩn mực đạo đức cụ thể

Ông Lê Thanh Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An cho rằng, Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị gồm 6 điều với 21 điểm, quy định cụ thể các yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Trong đó, giá trị cốt lõi của quy định xuất phát và hình thành từ kết quả vận dụng những giá trị bền vững, đi trước thời đại trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Có thể nói, phẩm chất đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo quan điểm, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đã được Trung ương vận dụng, quy định rất sâu sắc, toàn diện và phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, hướng đến mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Giá trị cốt lõi của quy định đặc biệt nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao danh dự và lòng tự trọng, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực; không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng; đồng thời phải thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín. Thực tiễn đã chứng minh, những người cán bộ lãnh đạo đã trải qua quá trình đào tạo lý luận chính trị, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ hiểu được rằng, đối với người cán bộ, đảng viên, danh dự mới là điều cao quý nhất, người hiểu được cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư sẽ có lòng tự trọng mà sẵn sàng rời vị trí khi thấy mình không còn xứng đáng với sự tin cậy của tổ chức và nhân dân.

Đảng bộ tỉnh Long An hiện có 19 đảng bộ trực thuộc gồm 15 đảng bộ cấp huyện, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh) và đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; có 909 tổ chức cơ sở đảng (322 đảng bộ cơ sở, 587 chi bộ cơ sở), 2.753 chi bộ trực thuộc, với 52.600 đảng viên. Để triển khai thực hiện Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Long An đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt phổ biến đến cán bộ, đảng viên tại các chi bộ; trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai một cách đồng bộ, truyền tải những nội dung quan trọng đến cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh; đồng thời, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ với nội dung “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới”, nhằm phổ biến chuyên sâu để cán bộ, đảng viên nắm rõ nội hàm của những tiêu chuẩn, chuẩn mực về đạo đức cách mạng.

"Quy định đặt ra những chuẩn mực đạo đức rất cụ thể, thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị tỉnh nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa để hoàn thiện nhân cách, bản thân; từ đó, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ và cộng đồng, xã hội. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây cũng là cơ sở để nhận xét, đánh giá và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", ông Lê Thanh Nghiêm khẳng định.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An Hoàng Đình Cán: "Quy định 144- QĐ/TW thể hiện sự nghiêm túc, quyết liệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng".

Quyết liệt trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An Hoàng Đình Cán cho rằng, đây là lần đầu tiên Trung ương ban hành quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức chung dành cho cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Việc ban hành Quy định 144-QĐ/TW trong giai đoạn hiện nay là rất phù hợp và cần thiết, thể hiện sự nghiêm túc, quyết liệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng thông qua việc bồi dưỡng và xây dựng phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách mạng không chỉ là căn cứ để cán bộ, đảng viên rèn luyện, tự điều chỉnh nhận thức và hành vi ứng xử trong công việc và cuộc sống hằng ngày, mà còn là cơ sở cho việc giáo dục đạo đức cách mạng, thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đặc biệt là trong bối cảnh Đảng ta đang chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Long An, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và các văn bản cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành các chuẩn mực về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử... gắn với chức trách, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cũng đã xác định rõ nội dung và trách nhiệm nêu gương với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đại đa số cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị; không tham nhũng, tiêu cực, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã chủ động tiếp thu những nội dung cốt lõi của Quy định để bổ sung vào các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh như Công văn số 2452-CV/TU ngày 13/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2027; Chỉ thị số 75-CT/TU, ngày 26/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là các nội dung chỉ đạo về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Theo đó, bên cạnh năng lực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề cao phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín của ứng viên cấp ủy khóa mới, xem đây là một trong những tiêu chuẩn tiên quyết và cần kíp.

Cũng theo ông Hoàng Đình Cán, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định 144-QĐ/TW; đồng thời, xây dựng và ban hành hướng dẫn triển khai, thực hiện Quy định trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng sẽ định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định 144-QĐ/TW trên các loại hình báo chí của địa phương, trên mạng xã hội và các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác các các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nội dung của Quy định, nhất là trên không gian mạng; tham mưu gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bài, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)
Quy định số 144-QĐ/TW: Hồi chuông cảnh báo đối với cán bộ, đảng viên
Quy định số 144-QĐ/TW: Hồi chuông cảnh báo đối với cán bộ, đảng viên

Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, trong giai đoạn mới đã nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nhiều đảng viên cho rằng, 5 điều chuẩn mực đạo đức cách mạng trong Quy định là một hồi chuông cảnh báo rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN