Ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận – thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (giai đoạn 2018 – 2021).

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết phối hợp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Nội dung của Chương trình phối hợp nghiên cứu giữa hai cơ quan tập trung vào các vấn đề cơ bản, cụ thể tổ chức nghiên cứu khoa học làm rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình cũng nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc để đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, đường lối, chiến lược có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng và một số lĩnh vực công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức nghiên cứu, biên soạn, viết bài, thẩm định giáo trình lý luận chính trị, phục vụ công tác quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận quân sự Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội.

Nội dung của Chương trình cũng tập trung vào một số vấn đề lý luận - thực tiễn về quốc phòng, an ninh qua 35 năm đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020) về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; 30 năm thực hiện “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 - 2021); 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016 - 2021) về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (từ năm 2003 đến nay), đồng thời tổng kết công tác đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sự phối hợp nghiên cứu giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương là yêu cầu khách quan, cơ bản, cấp thiết, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn. Kết quả phối hợp nghiên cứu hai cơ quan là một trong những nội dung quan trọng, cơ sở để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối chiến lược quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay và phục vụ cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phan Phương (TTXVN)
Tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản
Tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 4/7, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 6 đã diễn ra tại Tokyo dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Ro Manabe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN