Kinh nghiệm, tiền đề tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII

Xác định Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng nội dung cho Đại hội.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV. Ảnh: baohoabinh

Tính đến 30/6/2020, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có 511 chi bộ, đảng bộ cơ sở (281 đảng bộ cơ sở, 230 chi bộ cơ sở) hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng yêu cầu, tiến độ và đảm bảo chất lượng chương trình, nội dung (đạt 100%). Đây chính là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Hòa Bình, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình hưởng ứng; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức…

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn 22 tổ chức cơ sở Đảng để chỉ đạo Đại hội điểm rút kinh nghiệm trước khi tổ chức Đại hội đại trà. Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ Đại hội điểm Đảng bộ Công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) vào ngày 8 và 9/3/2020.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Thủy Bùi Văn Trường cho biết: Đảng bộ huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) hiện có 5.300 đảng viên đang sinh hoạt tại 37 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Để đảm bảo thành công của Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Lạc Thủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc các văn bản về chỉ đạo, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tới toàn thể cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cán bộ chủ chốt cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và tiểu ban phục vụ Đại hội cấp huyện. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chi bộ trực thuộc; đồng thời tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra cấp ủy các cấp chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp...

Sau thành công Đại hội điểm tại Đảng bộ Công an huyện Lạc Thủy, Huyện ủy Lạc Thủy đã xây dựng văn bản rút kinh nghiệm triển khai đến các chi bộ, đảng bộ tổ chức, thực hiện. Ngày 12/5, toàn bộ 37 chi bộ, đảng bộ cơ sở của huyện Lạc Thủy tổ chức thành công Đại hội. Trên cơ sở kết quả Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ huyện Lạc Thủy cũng chỉ đạo mọi điều kiện về công tác tuyên truyền nhất là “ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”. Đến ngày 4/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Huyện Lạc Thủy cũng là Đảng bộ được Tỉnh ủy Hòa Bình chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Theo đánh giá của Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình Võ Ngọc Kiên, nhờ chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo về công tác nhân sự, các phiên họp Ban Chấp hành đã diễn ra đúng quy định và đa số nhân sự Bí thư dự kiến được tín nhiệm cao. Kết quả bầu cử, cũng như nhân sự trúng cử Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ bản đủ số lượng, đúng cơ cấu và đều có số phiếu bầu đạt từ 80% trở lên, một số đạt 100% phiếu bầu. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh tiêu cực về việc tổ chức Đại hội, cũng như nhân sự Đại hội. Đặc biệt là hầu hết các chi bộ, đảng bộ cơ sở của tỉnh Hòa Bình đều xác định được khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, song đến ngày 14/5/2020, 22/22 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành tổ chức Đại hội điểm và thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng số cấp ủy viên theo danh sách bầu cử tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở là 4.470 đồng chí. Trong đó, tái cử là 2.925 đồng chí, số lượng theo quy định là 3.912 đồng chí, số lượng bầu thiếu là 68 đồng chí; số lượng cần bầu tại đại hội là 3.844 đồng chí, số lượng trúng cử là 3.844 đồng chí (tái cử là 2.837 đồng chí và tham gia lần đầu là 1.007 đồng chí). Trong đó, cấp ủy viên nữ chiếm trên 21%; cấp ủy viên người dân tộc thiểu số chiếm 60,45%; cấp ủy viên dưới 40 tuổi chiếm trên 34%.

Trong tổng số 281 đảng bộ cơ sở, có 2 đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Kết quả bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy cấp cơ sở tại Đại hội đúng đề án nhân sự, bầu 1 lần trúng cử với tỷ lệ cao; chất lượng Bí thư cấp ủy cơ sở được bầu trực tiếp tại Đại hội được nâng lên. Tại Đại hội, các chi bộ, đảng bộ đã bầu được 2.907 đại biểu chính thức và 500 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Tại các phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành các Đảng bộ cơ sở, toàn tỉnh đã bầu được 837 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ theo quy định; cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã bầu được 466 đồng chí Bí thư. Trong tổng số 511 tổ chức cơ sở Đảng, có 35 tổ chức cơ sở Đảng chủ động chưa bầu Bí thư; 10 đảng bộ Quân sự huyện, thành phố không bầu Bí thư do thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng và đồng chí Bí thư cấp ủy địa phương trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy Quân sự cùng cấp.

Chất lượng đội ngũ cán bộ ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt đảm bảo đúng tiêu chuẩn Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy Hòa Bình. Trong đó, ủy viên Ban Chấp hành có trình độ Cao đẳng, Đại học có gần 3.000 đồng chí; trên Đại học gần 500 đồng chí; trình độ lý luận Trung cấp, Sơ cấp gần 3.000 đồng chí và trình độ lý luận Cử nhân, Cao cấp là 857 đồng chí...

Những kết quả quan trọng trong đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc với các cấp ủy cấp dưới... Đây chính là kinh nghiệm và tiền đề quan trọng để Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công vào đầu tháng 10/2020.

Vũ Hà (TTXVN)
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên khai mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN