Kết luận của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành văn bản thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 27/4/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo để cho ý kiến các nội dung: kiểm điểm việc thực hiện Kết luận Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Chỉ đạo; kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng”; kết quả xét xử 08 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp trước Đại hội XII của Đảng; kết quả xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Tham dự Phiên họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và Ban Nội chính Trung ương.

Sau khi nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo nội dung các tài liệu Phiên họp, ý kiến phát biểu của các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo biểu dương Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị công phu, chu đáo các tài liệu phục vụ Phiên họp và kết luận như sau:

1. Về kết quả thực hiện Kết luận Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo:


Từ sau Phiên họp thứ 9 đến nay, các nội dung kết luận đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban Tuyên giáo Trung ương đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy định về “cơ chế cung cấp và chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng” để trình Ban Bí thư ký ban hành. Chính phủ đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng để đề xuất sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng.

Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; chuẩn bị triển khai các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại một số địa phương và kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã và đang được chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử.Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xử lý 2 vụ án nghiêm trọng, phức tạp xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương; thông qua cơ chế phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử Trung ương và địa phương đối với các vụ án do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã chủ động làm việc với Ban Thường vụ một số tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý 15 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành văn bản chỉ đạo một số cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

2. Về phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo:

Thống nhất điều chỉnh phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo theo hướng: Bổ sung nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực được phân công trực tiếp quản lý, phụ trách để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng ; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua hoạt động của ngành mà đồng chí Thành viên là thủ trưởng cao nhất hoặc trực tiếp phụ trách; điều chỉnh lại một số địa bàn cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tính chất, khối lượng công việc, chức danh, trách nhiệm, thẩm quyền, lĩnh vực công tác của từng đồng chí Thành viên và bảo đảm sự cân đối giữa các Thành viên Ban Chỉ đạo.

Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện văn bản, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành để làm cơ sở triển khai thực hiện.

3. Về Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp năm 2016 của Ban Chỉ đạo:


Đây là hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Kế thừa và phát huy kết quả kiểm tra, giám sát các năm trước, năm 2016 Ban Chỉ đạo thống nhất tổ chức 07 Đoàn công tác do 07 đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát tại 14 tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Bắc Ninh, Tây Ninh, Hậu Giang, Bến Tre, Quảng Ngãi, Bình Phước, Quảng Nam, Phú Yên, Long An, Tiền Giang.

Lưu ý việc kiểm tra, giám sát cần phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chọn các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giám sát phải đích đáng; phân công địa bàn kiểm tra, giám sát cho các Đoàn công tác phải hợp lý nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí; bố trí thời gian tiến hành kiểm tra, giám sát phù hợp, không làm ảnh hưởng các chương trình công tác khác.

Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu, hoàn thiện Kế hoạch, trình Thường trực Ban Chỉ đạo ký ban hành để tổ chức thực hiện; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quyết định thành lập các Tổ giúp việc để tham mưu, phục vụ các Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ.

4. Về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”:

Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Tuy nhiên cần lưu ý nội dung Kế hoạch phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị; tránh trùng lắp, chồng chéo với các Chương trình, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung, ưu tiên cho những việc trọng tâm, cấp bách, liên quan đến phát hiện, xử lý tham nhũng; cân nhắc việc ghép một số nội dung sao cho hợp lý; chỉ rõ cơ quan chủ trì, cá nhân phụ trách và thời gian hoàn thành từng nội dung công việc cụ thể.

Giao Ban Nội chính Trung ương tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50, trình Thường trực Ban Chỉ đạo ký ban hành để tổ chức triển khai thực hiện.

5. Về kết quả xét xử 8 vụ án trước Đại hội XII của Đảng; kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm:

Tại Phiên họp thứ 8, Ban Chỉ đạo đã thống nhất về việc “đưa ra xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng” và các cơ quan chức năng đã tập trung triển khai hoàn thành theo đúng yêu cầu. Ban Chỉ đạo biểu dương các cơ quan chức năng đã nỗ lực, cố gắng phối hợp xử lý nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 08 vụ án trọng điểm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng .

Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Công ty Vinashinlines vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn trong từng vụ án, vụ việc đã được nêu trong Báo cáo cụ thể trình tại Phiên họp này của Ban Nội chính Trung ương và tích cực thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Thông báo Kết luận Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo (Số 11-TB/BCĐTW ngày 20/4/2016).

Giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận này.

TTXVN/Tin Tức
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sáng 4/5 chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 nhằm tìm giải pháp khắc phục một số vấn đề nổi lên thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN