Gỡ khó cho công tác phát triển Đảng viên nữ dân tộc - Bài cuối: Tháo gỡ các “nút thắt”

Thời gian tới, còn rất nhiều việc cần làm để phát triển đảng viên nữ ở các xã, bản vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo đạo để đạt được những mục tiêu như mong muốn.

Khắc phục hạn chế

Dù đạt được nhiều kết quả trong công tác phát triển đảng viên nữ, nhưng so với yêu cầu, nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc vẫn chưa đáp ứng cả về số lượng và chất lượng do còn nhiều hạn chế.

Đảng viên Phương Mùi Phấy, dân tộc Dao xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) không chỉ là đảng viên ưu tú mà còn là phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Đồng chí Hùng Thị Hồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang nhận xét: Thực tế, nhiều cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng về công tác phát triển đảng viên nữ, cho nên chưa chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng thường xuyên, lâu dài. Mặt khác, năng lực, trình độ của cán bộ làm nghiệp vụ công tác phát triển Đảng ở đây còn bất cập khiến cho công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về Đảng cho chị em phụ nữ còn nhiều hạn chế.

Việc phân công đảng viên, chi bộ trực tiếp theo dõi, giúp đỡ các nữ quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng ở thôn, bản chưa như mong muốn. Khả năng tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên nữ của các đoàn thể ở cơ sở còn hạn chế, chưa tạo được môi trường để các nữ quần chúng phấn đấu và rèn luyện.

Đồng chí Phan Bá Hùng, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên cũng thừa nhận, nguyên nhân của những hạn chế trên là một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ Đảng. Việc xây dựng, củng cố, kiện toàn chi bộ, phát triển đảng viên nữ ở cơ sở có nơi hiệu quả chưa cao. Ở các địa bàn có dân di cư tự do như Mường Nhé, Nậm Pồ, việc phát triển đảng viên nữ còn nhiều khó khăn.

Trình độ, năng lực của một số cấp ủy viên, bí thư chi bộ ở khu vực nông thôn, vùng cao, biên giới còn hạn chế; chưa phát huy được vai trò của chi bộ và các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên nữ. Còn nhiều chi bộ xây dựng kế hoạch mang tính hình thức, chưa làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên nữ. Một số cấp ủy viên chưa nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trước công việc được giao. Việc rà soát, phát hiện các nữ quần chúng ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên ở một số cấp ủy chưa được quan tâm thường xuyên.

“Phần lớn số thôn, bản chưa có đảng viên nữ, chưa có chi bộ đều thuộc thôn, bản vùng cao, biên giới, nơi có nhiều khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu, trình độ dân trí không đồng đều, vùng đồng bào di cư tự do, theo đạo trái pháp luật, nên khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên nữ”, đồng chí Phan Bá Hùng khẳng định.

Điều đáng quan tâm hiện nay là một bộ phận nữ thanh niên dân tộc thiểu số ở các xã, bản vùng cao, vùng biên giới không tha thiết đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nguyên nhân là do công tác tạo nguồn kết nạp Đảng gặp khó khăn, ở thôn, bản số lượng cán bộ nữ không chuyên trách hầu hết chưa đạt chuẩn về trình độ văn hóa, lại lớn tuổi. Bên cạnh đó, một số chi bộ còn tư tưởng hẹp hòi khắt khe với nữ giới trong việc xem xét nguồn cảm tình Đảng, chưa tạo được động lực để thu hút đoàn viên, hội viên nữ tham gia rèn rũa trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Đồng chí Lã Quý Bằng, Phó bí thư Đảng ủy xã Na Tông, huyện Điện Biên (Điện Biên) cho rằng, nếu đảng viên không thực sự tiên phong, gương mẫu “nói đi đôi với làm” thì rất khó có thể bồi dưỡng, giáo dục và định hướng cho quần chúng phấn đấu vào Đảng. Muốn thuyết phục người khác, bản thân cán bộ, đảng viên phải là tấm gương cho quần chúng noi theo.

Thời gian tới Đảng bộ các xã vùng cao, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cần nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho nữ thanh niên, hội viên. Trong nội bộ Đảng, một số đảng viên nữ khi đã được kết nạp cần nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ. Khi sinh hoạt nội dung đi thẳng vào vấn đề nội tại của Chi bộ, tránh nghèo nàn, khô khan, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tránh tình trạng chỉ lấy lệ, ngại đụng chạm, ảnh hưởng đến sự phấn đấu của quần chúng ưu tú.

Tuyên truyền, giác ngộ quần chúng ưu tú

Thực tế cho thấy, muốn đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các cấp ủy Đảng cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nữ đồng bào dân tộc thiểu số.

Làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên nữ phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương và người dân. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác vận động quần chúng và xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh. Thực hiện tốt quy trình kết nạp và quản lý đảng viên nữ ở các thôn, bản.

Ông Hoàng Đình Thu, Vụ trưởng Vụ Xây dựng hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh: “Thời gian tới, các tỉnh vùng Tây Bắc tiếp tục đôn đốc cấp ủy các địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển đội ngũ cán bộ nữ, trong đó giải pháp cơ bản là phát triển đảng viên nữ cán bộ công chức và lao động. Chú trọng đối tượng nữ dân tộc thiểu số khu vực nông thôn, miền núi. Tạo nguồn đảng viên nữ và nâng cao nhận thức của cấp ủy, nhất là người đứng đầu về vai trò, vị trí của nữ đảng viên trong công tác tuyên truyền vận động ở vùng dân tộc, vùng nông thôn. Tạo điều kiện để chị em tham gia công tác xã hội, phát hiện nhân tố tích cực”...

Cũng theo ông Hoàng Đình Thu, mỗi cán bộ, đảng viên nữ khi đã được kết nạp Đảng cần nêu cao tinh thần tiền phong sự gương mẫu, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, củng cố niềm tin với nhân dân. Từ đó, tạo sức thu hút, tập hợp quần chúng ưu tú, nữ thanh niên có ý trí phấn đấu vào Đảng. Ở những tỉnh địa bàn biên giới khó khăn, nên có sự phân công cán bộ quân đội, công an, bộ đội biên phòng phụ trách bám nắm cơ sở để làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, thẩm tra lý lịch, xét đề nghị kết nạp Đảng đối với nữ quần chúng ưu tú đang sinh sống ở các bản thuộc địa bàn khó khăn, vùng biên giới.

Đồng chí Phan Bá Hùng, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định, thời gian tới Điện Biên tiếp tục quan tâm bồi dưỡng những quần chúng đã lầm lỡ chót nghe theo kẻ xấu xúi giục di cư tự do, nay nhận thức tích cực, trở về địa phương lao động sản xuất. Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nữ thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó lựa chọn những nhân tố mới, nữ quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng.

Đồng quan điểm này, ông Vương Đình Thuấn, Bí thư Đảng ủy xã Na Chì, huyện Xín Mần (Hà Giang) cũng khẳng định: “Yếu tố quyết định chính là mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân và phải là tấm gương có sức lan tỏa”.


Các tổ chức Đảng tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, lấy kết quả phát triển đảng viên nữ là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hằng năm. Đặt mục tiêu cụ thể cho các tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...


Bài và ảnh: Viết Tôn-Trọng Thủy/Báo Tin Tức
Gỡ khó cho công tác phát triển Đảng viên nữ dân tộc - Bài 2: Khó khăn trong việc tạo nguồn
Gỡ khó cho công tác phát triển Đảng viên nữ dân tộc - Bài 2: Khó khăn trong việc tạo nguồn

Trong những năm gần đây công tác phát triển đảng viên nữ đã được cấp ủy các cấp vùng Tây Bắc đặc biệt quan tâm. Mặc dù vậy, tỷ lệ đảng viên nữ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn khiêm tốn, bởi nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN