13 tỉnh, thành phố công bố kết quả bầu cử

Nhìn chung tại đa số địa phương, kết quả bầu Đại biểu quốc hội khóa XIV đều đạt đủ số lượng đại biểu, chỉ duy nhất có Cần Thơ và Sóc Trăng bầu chưa đủ Đại biểu Quốc hội.

Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Khánh Hòa, Cà Mau, Cần Thơ, Bình Phước, Hòa Bình, Sóc Trăng, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Điện Biên, Thái Bình đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Nhìn chung tại đa số địa phương, kết quả bầu Đại biểu quốc hội khóa XIV đều đạt đủ số lượng đại biểu, chỉ duy nhất có Cần Thơ và Sóc Trăng bầu chưa đủ Đại biểu Quốc hội. 

Ông Ngô Truyện, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa công bố danh sách những người trúng cử. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN

Kết quả bầu Đại biểu HDND cấp tỉnh, huyện ở tất cả 13 địa phương đều đạt yêu cầu và đúng quy định của Luật. Tuy nhiên kết quả bầu Đại biểu HĐND cấp xã của 3 tỉnh là: Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ chưa đủ số lượng nên Ủy ban bầu cử 3 địa phương này đã công bố kế hoạch bầu cử thêm. 

Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (30 đại biểu), đại biểu HĐND Thành phố (105 đại biểu) và đại biểu HĐND quận, huyện (943 đại biểu). Riêng HĐND ở phường, xã thì bầu thiếu một số đại biểu ở một số đơn vị bầu cử, tuy nhiên theo quy định pháp luật thì vẫn đủ hơn 2/3 số đại biểu cần bầu được ấn định, nên thành phố không tổ chức bầu cử thêm. Trong số 105 đại biểu HĐND Thành phố trúng cử, có 46 nữ (43,81%); 15 người dưới 35 tuổi (14,29%); 33 người tái cử (31,43%); 67 người trình độ trên đại học (63,81%) và 35 người trình độ đại học (33,33%)… 

Công bố của Ủy ban bầu cử tỉnh Long An về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 8 đại biểu trúng cử (đạt 100% số lượng), 491 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện/493 đại biểu ấn định và 5.063 đại biểu trúng HĐND cấp xã/ 5.119 đại biểu ấn định. Ủy ban bầu cử tỉnh Long An cho biết không có tình trạng đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại, bầu cử thêm. 

Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bầu 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 54 đại biểu HĐND cấp tỉnh, đảm bảo số lượng, chất lượng đại biểu theo dự kiến. Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và xã, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành công bố đúng thời gian quy định . 

Cà Mau đã bầu đủ số lượng 7 đại biểu Quốc hội được ấn định với tỷ lệ phiếu hợp lệ là 99,78%. 54 đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, tỉnh Cà Mau được ấn định bầu 316 đại biểu, tuy nhiên chỉ có 314 đại biểu trúng cử/ 522 đại biểu ứng cử. Cấp xã, số đại biểu HĐND trúng cử là 2.871/ 2.893 đại biểu ấn định trong tổng số 4.823 người tham gia ứng cử. Không có đơn vị nào của Cà Mau phải bầu thêm. 

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, thành phố bầu được 5 đại biểu Quốc hội trong số 7 đại biểu được ấn định. Như vậy, thành phố Cần Thơ còn thiếu 2 đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã công bố danh sách 55 đại biểu trúng cử HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 100% chỉ tiêu đã được ấn định. Cử tri các địa phương trên địa bàn thành phố đã bầu được 313 đại biểu HĐND cấp quận, huyện, đạt 100% chỉ tiêu được ấn định và 2.365 đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn, đạt tỉ lệ 99,53% chỉ tiêu được ấn định. 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng đã bầu được 6/7 đại biểu Quốc hội do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định. Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo về Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định việc có bầu cử thêm hay không. Theo báo cáo, Sóc Trăng bầu đủ 55/55 đại biểu HĐND cấp tỉnh được ấn định. Cấp HĐND huyện, đã bầu được 370/372 đại biểu được ấn định; thiếu 1 đại biểu ở đơn vị bầu cử huyện Châu Thành và 1 đại biểu ở đơn vị thành phố Sóc Trăng. Cấp HĐND xã bầu được 3.063/3.090 đại biểu được ấn định, có 10/11 huyện, thị xã, thành phố thiếu từ 1 đến 4 đại biểu; chỉ có huyện Châu Thành bầu đủ số đại biểu HĐND cấp xã. 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước cho biết đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội; 65 đại biểu HĐND, không có đơn vị nào phải bầu lại hoặc bầu thêm. 

Ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình công bố kết quả bầu cử. Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình công bố, tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 61 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 383/384 đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố (thiếu 1 đại biểu tại đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hòa Bình); 5.232/5.294 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn (thiếu 64 đại biểu, huyện thiếu nhiều nhất là 10 đại biểu). Ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại hoặc bầu cử thêm. 


Tại Nghệ An, kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần. Về đại biểu HĐND tỉnh, trong 91 người trúng cử, nữ chiếm 27,5%; dân tộc chiếm 14,3%; tôn giáo 2,2%; ngoài đảng 3,3%. Chất lượng đại biểu cao hơn nhiệm kỳ trước. Cụ thể, trong tổng số 91 đại biểu trúng cử có 50,5% có trình độ trên đại học, 48,4% trình độ đại học và 1,1% trình độ dưới đại học. 

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên, tỉnh đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội/10 đại biểu ứng cử với tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 70,59% trở lên. Số lượng đại biểu trúng cử đã đáp ứng đúng cơ cấu và thành phần dân tộc. 51 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Điện Biên, đủ 100% số đại biểu được ấn định. 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định công bố tỉnh đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (9 đại biểu) và đại biểu HĐND tỉnh (67 đại biểu); 391/394 đại biểu HĐND cấp huyện, thị, thiếu 3 đại biểu tại ba huyện: Ý Yên, Hải Hậu và Giao Thuỷ; 5.935/6.148 đại biểu HĐND xã, thiếu 213 đại biểu và sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu tại 18 xã của 8 huyện. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Vũ Văn Rung cho biết: Ngày 5/6, Nam Định sẽ tiến hành bầu cử thêm đại biểu HĐND tại các xã còn thiếu. 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ cho biết tỉnh đã bầu đủ số lượng là 7 đại biểu Quốc hội; bầu đủ 79 đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong đó đại biểu nữ đạt 26,58%; đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt 13,92%; đại biểu trẻ tuổi đạt 7,6%... Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, đảm bảo bầu đủ 498 đại biểu. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, số người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã là 6.963/7.296 số đại biểu được bầu, theo quy định thiếu 333 đại biểu. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, tỉnh sẽ tổ chức bầu thêm 92 đại biểu HĐND cấp xã vào ngày Chủ nhật, 29/5/2016. 

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình cho thấy, cử tri tỉnh Thái Bình đã bầu 9 đại biểu Quốc hội, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần, trong đó 4 đại biểu được Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đều trúng cử. Về bầu cử HĐND cấp tỉnh, cử tri đã bầu ra 66 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 (thiếu 1 đại biểu ấn định được bầu). Về bầu cử HĐND cấp huyện, cử tri đã bầu được 339 đại biểu đảm bảo đúng cơ cấu thành phần, đủ số lượng. Riêng bầu cử HĐND cấp xã, cử tri bầu được 7.188 đại biểu, bầu thiếu 189 đại biểu so với số lượng ấn định được bầu là 7.377 đại biểu. Theo Điều 79 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện bầu cử thêm tại 13 đơn vị bầu cử của 12 xã thuộc 6 huyện vào ngày 5/6/2016. 

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản