Học tập và làm theo Bác ở MobiFone - Bài 1: Động lực để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone (TCT) xây dựng thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn với công tác xây dựng Đảng, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động; đưa vào chương trình công tác hằng năm để từ đó tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Chú thích ảnh
 Đảng ủy MobiFone chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức về việc Học và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05-CT/TW). Chỉ thị 05-CT/TW nêu rõ: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Khi Chỉ thị số 05-CT/TW được ban hành, phong trào học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã được triển khai sâu rộng, thường xuyên, bằng nhiều hình thức trên toàn quốc. Các cơ quan, đơn vị, trong đó có các doanh nghiệp nhà nước như Tổng công ty Viễn thông MobiFone (TCT) tích cực hưởng ứng phong trào, coi đó là nhiệm vụ “quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu”.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ TCT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Đảng bộ TCT xây dựng thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn với công tác xây dựng Đảng, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động; đưa vào chương trình công tác hằng năm để từ đó tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đảng bộ TCT cũng xác định, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động; từ đó làm động lực trong phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Năm 2021, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (gọi tắt là Chuyên đề toàn khóa) và Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy TCT Viễn thông MobiFone đã ban hành kế hoạch Học tập Chuyên đề toàn khoá. Kế hoạch được xây dựng nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Đảng bộ MobiFone trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Tổng công ty căn cứ kế hoạch này để tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khóa, gắn với công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm nội dung, phương thức, thời gian thực hiện. Cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy TCT và các các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Lễ vinh danh Gương sáng đảng viên năm 2021 tại Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty thuộc Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone.

Những việc làm cụ thể

Để triển khai học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, trong năm 2021, Đảng ủy MobiFone đã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác. Theo đó, bên cạnh việc triển khai học tập, quán triệt các nội dung theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; Đảng uỷ TCT còn hướng dẫn các chi bộ lựa chọn chủ đề thích hợp gắn với đặc điểm tình hình của chi bộ, thể hiện sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh” làm chủ đề học tập và làm theo Bác trong năm 2021 của Chi bộ.

Kết quả, 163/163 chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ TCT MobiFone đã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy TCT, với sự tham gia của tổng số 1.381 đảng viên, đạt tỷ lệ 100% . Trong đó, các chi bộ tại các địa phương đang phải áp dụng các biện pháp cách ly y yế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, đã lựa chọn hình thức họp trực tuyến qua Mobimeeting để tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Các chi bộ cũng lựa chọn nhiều chủ đề thiết thực để tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác trong bối cảnh vừa sản xuất kinh doanh vừa thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19, như: Chi bộ Ban Tuyên giáo – Truyền thông với chuyên đề “Nâng cao hiệu quả triển khai công tác tham mưu, truyền thông nhằm thực hiện mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh" tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone”; Chuyên đề: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án phát triển mạng lưới và công nghệ thông tin thực hiện mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh" tại chi bộ Ban Phát triển mạng lưới; Chuyên đề: Chỉ đạo triển khai Bán hàng – Chăm sóc khách hàng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện giãn cách nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh” tại địa bàn tỉnh Bình Dương; Chuyên đề: Chỉ đạo triển khai công tác truyền thông hỗ trợ sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh daonh” tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2.

Năm 2022, căn cứ Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 7/6/2022 của Đảng ủy Khối, ngày 12/7, Đảng ủy TCT Viễn thông MobiFone đã ban hành kế hoạch học tập chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; đồng thời hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,  biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo kế hoạch này, Đảng ủy TCT chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ cơ sở trực thuộc đưa nội dung chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ và tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề trong quý III, quý IV năm 2022 tại từng chi bộ. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của TCT quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” nói riêng. Từ nhận thức phải chuyển biến thành hành động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy MobiFone đã ban hành hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề năm 2022; lựa chọn nội dung, tài liệu sinh hoạt chuyên đề tiêu biểu của một số chi bộ làm mẫu cho các chi bộ khác tham khảo, như: Chuyên đề “tự soi, tự sửa”: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022; Chuyên đề Học tập và làm theo Bác gắn với triển khai Hệ giá trị cốt lõi và Cam kết của người MobiFone tại Chi bộ Ban Tuyên giáo – Truyền thông;…

Để vinh danh khen thưởng, biểu dương, lan tỏa những cán bộ đảng viên tiêu biểu, tích cực trong học tập và làm theo Bác, từ năm 2021, Đảng ủy MobiFone đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn Gương sáng đảng viên hằng năm, gồm các tiêu chuẩn chung (điều kiện cần) và tiêu chuẩn riêng (điều kiện đủ); tiêu chuẩn đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo và tiêu chuẩn đối với đảng viên là người lao động trực tiếp. Đây chính là những tiêu chí đánh giá toàn diện, vừa “hồng” vừa “chuyên” của người đảng viên, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ mới có thể đạt được. Với bộ tiêu chí này, năm 2021, Đảng ủy MobiFone đã lựa chọn, khen thưởng 67 Gương sáng đảng viên đạt thành tích tiêu biểu. Đây là những tấm gương thực sự tiêu biểu cho tinh thần học hỏi và ý chí quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ MobiFone trong sạch vững mạnh toàn diện.

Bài cuối: Tích cực tham gia chuyển đổi số

Hồng Xiêm – Thúy Mai
 MobiFone chống xuyên tạc và phòng ngừa tham nhũng
MobiFone chống xuyên tạc và phòng ngừa tham nhũng

Sáng ngày 7/9, Đảng ủy Tổng Công ty viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN