Chính sách của Đảng về nơi khô hạn - Bài 3: Kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp xuyên suốt đến tận cơ sở, giúp cho việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi có chuyển biến tích cực.

Phóng viên báo Tin tức đã phỏng vấn đồng chí Lê Văn Bình (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Ninh Thuận về kết quả thực hiện Chỉ thị 40.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Văn Bình (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Ninh Thuận.

Xin đồng chí cho biết tỉnh Ninh Thuận đã triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội như thế nào?

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 để chỉ đạo triển khai thực hiện; theo đó các huyện, thành ủy trực thuộc đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện phù hợp với tình hình địa phương.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2360/KH-UBND ngày 09/6/2015 thực hiện Chỉ chị của Tỉnh uỷ; Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tín dụng chính sách xã hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đạt ra.

Thời gian qua, mặc dù kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn nhưng HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thành phố đã quan tâm dành một phần ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tăng 12 tỷ đồng (trong đó, ngân sách tỉnh 9,4 tỷ đồng, các huyện thành thành phố 2,6 tỷ đồng), nâng tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương hiện nay là 44,7 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với trước khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Qua thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, các hội đoàn thể (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) nhận ủy thác tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác, thường xuyên quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản của HĐQT, BĐD-HĐQT các cấp trong công tác nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác, chất lượng tín dụng và chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của người vay.

Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn là thành viên BĐD-HĐQT cấp huyện, thành phố đã xác định và đưa nhiệm vụ thực hiện tín dụng chính sách xã hội vào chương trình, kế hoạch thường xuyên của địa phương, từ đó những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đều được nắm bắt và triển khai kịp thời.

Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả kinh tế, xã hội từ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh?

Có thể khẳng định, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giải ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng.

Đến ngày 31/3/2019, tổng dư nợ từ 15 chương trình tín dụng ưu đãi được thực hiện tại tỉnh là  2.115 tỷ đồng, với 76.435 hộ vay vốn. Chỉ tính trong năm 2018, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho 3.714 hộ nghèo, 5.598 hộ cận nghèo và 7.527 hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền 502 tỷ đồng; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 1.241 lao động (trong đó có 581 lao động nữ và 74 lao động là người dân tộc thiểu số) với số tiền 34 tỷ đồng; giải quyết cho 4.720 hộ vay vốn để xây dựng nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch với số tiền 46 tỷ đồng;

Tiếp tục giải quyết cho 3.218 hộ gia đình/3.488 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với số tiền là 31 tỷ đồng để trang trải chi phí học tập; giúp cho 3.672 hộ ở 24 xã thuộc vùng khó khăn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền 116 tỷ đồng; giải quyết cho 210 hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg với số tiền 5,3 tỷ đồng; 452 hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi vay vốn phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền là 20 tỷ đồng; 100 hộ nghèo vay vốn trồng rừng và chăn nuôi gia súc thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 4,8 tỷ đồng, giải quyết cho 40 hộ vay vốn mua nhà ở xã hội và xây dựng mới nhà để ở với số tiền 9,9 tỷ đồng.

Từ kết quả trên, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu của Chính phủ tại địa phương về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 8,34%, với 14.391 hộ (giảm 6,46%  so với đầu giai đoạn, giảm 2,02% so với cuối năm 2017).  

Theo đồng chí trong thời gian tới cần phải làm gì để tiếp tục nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi?

Trong thời gian tới BĐD-HĐQT tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:
Một là, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là những địa bàn có chất lượng tín dụng thấp; chỉ đạo quyết liệt và phấn đấu giảm nợ quá hạn theo mục tiêu đề ra; chỉ đạo thành viên BĐD-HĐQT cấp huyện là Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tốt vai trò trong việc quản lý, theo dõi và nâng cao chất lượng vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương, thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhằm đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được kịp thời.

Chú thích ảnh
Gia đình anh Nguyễn Hòa (thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), thuộc diện hộ cận nghèo, được vay ưu đãi 50 triệu đồng để mua ngư cụ đánh bắt hải sản.

Hai là, chỉ đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác quán triệt đến tất cả các hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp thực hiện đầy đủ, có chất lượng những nội dung nhận uỷ thác cho vay; giao chỉ tiêu cụ thể cho cấp huyện, cấp xã và theo dõi đôn đốc thực hiện; tích cực và chủ động phối hợp trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho hộ vay chấp hành tốt chính sách tín dụng ưu đãi; vận động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ TK&VV, phấn đấu số hộ vay tham gia đạt tỷ lệ từ 98% trở lên.

Ba là, chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND cấp xã rà soát hệ thống Tổ TK&VV, nhất là các Tổ trung bình và yếu để có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; kiên quyết thay thế Tổ trưởng thiếu nhiệt tình, trách nhiệm, không đủ uy tín, năng lực quản lý; thực hiện nghiêm túc việc họp bình xét cho vay, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; cải tiến nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban theo định kỳ quy định; thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội...

Xin trân trọng cám ơn đồng chí!

Ngọc Tú/Báo Tin tức (Thực hiện)
Chính sách của Đảng về nơi khô hạn - Bài 2: Để những vườn nho trĩu quả
Chính sách của Đảng về nơi khô hạn - Bài 2: Để những vườn nho trĩu quả

Một trong những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ xóa nghèo ở các địa phương trong tỉnh Ninh Thuận là các hộ không có đất sản xuất. Bởi vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách là giải pháp tạo sinh kế quan trọng giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN