Thông tấn xã Giải phóng - Vẻ vang nguồn tin trong lòng dân tộc

Những thành tích của Thông tấn xã Giải phóng trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng qua các thời kỳ đã được ghi nhận bằng tình cảm của người dân, bằng niềm tin của dân tộc ở một dòng tin cách mạng chảy mãi.(đọc thêm)