Thêm sinh kế cho phụ nữ yếu thế

Chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ, đặc biệt các đối tượng phụ nữ đặc thù ngày càng được quan tâm, hoàn thiện. Tuy nhiên, việc thụ hưởng và kết quả thực hiện chính sách đối với nhóm phụ nữ đặc thù vẫn còn nhiều hạn chế. Những đổi mới trong thực hiện hệ thống chính sách an sinh xã hội để thêm cơ hội cho phụ nữ yếu thế giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, tiếp cận giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, cần sự nỗ lực chung của các ngành, các cấp, các địa phương nhằm mang lại những hiệu quả tích cực về đời sống vật chất và tinh thần của người dân.(đọc thêm)