Tăng cường tuyên truyền, phát triển BHYT toàn dân

Cả nước còn khoảng gần 10 triệu người chưa tham gia BHYT, tương đương 10% dân số, nhưng lại là thách thức không nhỏ, bởi đó là những người không có thu nhập ổn định, thuộc thị trường lao động tự do. Họ thường khi có bệnh mới tham gia BHYT, đi ngược lại nguyên tắc chia sẻ rủi ro của chính sách BHYT.(đọc thêm)