Di tích Ba Làng An ở Quảng Ngãi trước nguy cơ bị 'bức tử'

Di tích thắng cảnh Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, địa chất và tiềm năng to lớn để phát triển du lịch. Tuy nhiên, di tích này đang bị xâm phạm nghiêm trọng.(đọc thêm)