Bước đột phá 5 năm

Đến ngày 29/10/2020, toàn bộ 67 Đảng bộ tỉnh, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành đúng tiến độ đề ra theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tạo tiền đề thuận lợi tiến tới Đại hội XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Một trong những điểm nhấn quan trọng là nhiều nội dung mang tính đột phá đã được các Đảng bộ xác định trong đường hướng phát triển của địa phương 5 năm trước mắt.(đọc thêm)