Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 260/QĐ-TTg về việc kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Quyết định nêu rõ, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định bao gồm: Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định có diện tích 1.102 m2, địa chỉ số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định có diện tích 54 ha, tại Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được phê duyệt tại Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Trung tâm được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý vận hành và quy chế hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định do UBND tỉnh Bình Định quyết định, phù hợp với Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 3/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung; Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 18/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung; Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi và quy định của pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Định, Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai Quyết định này. Trường hợp có những vấn đề phát sinh ngoài khả năng xử lý và vượt thẩm quyền của các bộ, ngành liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cân đối bố trí vốn đầu tư để hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm phê duyệt cơ cấu tổ chức quản lý và quy chế hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp với quy định tại Quyết định số 333/QĐ-TTg, Quyết định số 966/QĐ-TTg và các quy định khác của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định. Trong đó, ưu tiên huy động nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng và vận hành hoạt động đối với Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định theo hướng phát triển bền vững; trong trường hợp thay đổi vị trí, quy mô của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định gửi văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng Quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã được phê duyệt; hướng dẫn hoạt động cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp định hướng, chiến lược phát triển chung của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung; phân công lĩnh vực hoạt động và các nhiệm vụ khác cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp với quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá hình ảnh trong nước và nước ngoài chung của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và cho riêng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định; kiểm tra, giám sát hoạt động và việc đáp ứng điều kiện hạ tầng của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Trong trường hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định không tuân thủ các quy định này thì báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ tư cách thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo quy định.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định có trách nhiệm tuân thủ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung; bảo đảm các hoạt động đầu tư vào Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp với quy định tại Quyết định số 333/QĐ-TTg, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn trong quản lý vận hành hoạt động của Hội đồng Quản lý Chuỗi theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;

Trung tâm có trách nhiệm bảo đảm các tiêu chuẩn chung và các điều kiện về cơ sở hạ tầng thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và quy định của pháp luật; có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các thành viên khác trong các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (18/3/2023).

TTXVN/Báo Tin tức
Tiếp tục thí điểm mô hình chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đến hết năm 2023
Tiếp tục thí điểm mô hình chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đến hết năm 2023

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 966/QĐ-TTg tiếp tục thí điểm mô hình chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (được thí điểm thành lập tại Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 3/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ) đến ngày 31/12/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN