Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:Xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI họp tại Hà Nội (từ 5-12/1/2015). Thông báo về Hội nghị đã xác định rõ 12 nhiệm vụ trong 5 năm tới của toàn Đảng, toàn dân.

12 nhiệm vụ

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Trung ương xác định cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở tính toán bước đầu, Trung ương thảo luận về một số chỉ tiêu quan trọng cần phấn đấu trong 5 năm tới.

Lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Trung ương thảo luận, cho ý kiến về dự báo tình hình những năm sắp tới; xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới, là: Tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, quản lý tốt sự phát triển xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên thế giới. Hoàn thiện, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội và tội phạm. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biễn", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Quán triệt và xử lý tốt các quan hệ lớn: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước và thị trường; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của thành quả, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và dự báo tình hình quốc tế và trong nước những năm tới, Trung ương thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, Ban Chấp hành Trung ương xác định cần thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cơ bản.

Hội nghị tán thành với đề nghị trình Đại hội XII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi).

Hội nghị đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo; tập trung đánh giá, phân tích thành tựu, hạn chế, nguyên nhân trên các mặt nhận thức, thực tiễn, tập trung ở 9 vấn đề.

Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung 8 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014; và một số vấn đề quan trọng khác.

V.T (lược ghi)
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản