Quán triệt triển khai Quy định 205 của Bộ Chính trị

Chiều 2/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 và thời gian tiếp theo.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước, với sự tham dự của nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Bí thư Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương; lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ (Ban tổ chức) các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan tổ chức cấp ủy, nội vụ trực thuộc cấp tỉnh.

Nêu cao trách nhiệm cá nhân 

Việc kịp thời tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là một trong những điểm nổi bật trong tham mưu về công tác cán bộ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Quy định đã đi trúng vào những vấn đề nhức nhối trong công tác cán bộ tồn tại suốt nhiều nhiệm kỳ vừa qua khi lần đầu tiên trong một văn bản mang tính pháp quy của Đảng đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Quy định chỉ rõ các hành vi chạy chức, chạy quyền; các hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền và chế tài, hình thức xử lý.

Trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, để Quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đi vào đời sống trong tổ chức Đảng các cấp, nhất là ở cơ sở, trước hết đòi hỏi sự nêu gương của những người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, cần tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu về tầm quan trọng và sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện Quy định.

Tiếp tục cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc: các quy định của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thống nhất với quy định của Đảng; đồng bộ, liên thông giữa các cấp, các ngành và phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh sai phạm; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ, phát hiện kịp thời những hiện tượng tiêu cực.

Định kỳ trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm; coi trọng và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. 

Nêu rõ cần tập trung giải quyết tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, những bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh; xây dựng, thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh nhận diện rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền nêu trong Quy định.

Ngoài hình thức xử lý theo Quy định 102-QĐ/TW, người nào chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền mà bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ với thời hạn tương ứng là 18 tháng, 30 tháng và 60 tháng; không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra. Trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; đưa, nhận hối lộ hoặc vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật…

Hoàn thành 15/17 đề án, nhiệm vụ

Đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019 và nhìn lại 11 tháng qua, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cơ bản hoàn thành 15/17 đề án, nhiệm vụ (chiếm khoảng 88,02%) theo Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện; các cấp ủy đã nghiêm túc triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. 

Ban Tổ chức Trung ương kịp thời ban hành Công văn số 9723 hướng dẫn bổ sung về thời điểm thực hiện số lượng cấp ủy viên đối với những nơi sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và tương đương nêu tại Hướng dẫn số 26. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các báo cáo về tình hình cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề xuất nhân sự các địa phương, ban, bộ, ngành cơ quan ở Trung ương... làm cơ sở chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngành tích cực tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, báo cáo, xin ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong tháng 11/2019, Ban đã phê duyệt quy hoạch đối với 30 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý, nâng tổng số lượt cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay gần 560 lượt; thẩm định 133 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số lượt cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay là 854 lượt; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 88 trường hợp diện Trung ương quản lý; nâng tổng số trường hợp cán bộ được thẩm tiêu chuẩn chính trị từ đầu năm đến nay là 1077 trường hợp; phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới thứ ba, thứ tư cho 86 đồng chí cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII...

Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tháng 12 và thời gian tiếp theo, toàn Ngành tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và tập thể, cá nhân có thẩm quyền để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo, chuẩn bị thảo luận tại phiên họp của Tiểu ban Điều lệ Đảng và tiến hành các bước tiếp theo. 

Ngành hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019; triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2020; tập trung hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu. Trên cơ sở tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ngành tập trung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn 26 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nhấn mạnh tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, từng bước làm cho “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái ngày càng giảm bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, nhắc nhở những người thực hiện chưa tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, kiên quyết không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy hệ thống chính trị, nhưng đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài để tham gia, bố trí vào cấp ủy và các chức vụ tương xứng.

Ngoài ra toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, gắn với kiện toàn, tổ chức và công tác cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, đặc biệt chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Song song với tuyên truyền cần làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, Ngành tiếp tục tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”, thực hiện tốt công tác được giao.

Thời gian tới, Ngành tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, liên thông từ Trung ương đến cấp huyện và cơ sở, kết nối với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 dự kiến tổ chức ngày 25/12 và các hội nghị tổng kết của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng...

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Thông tấn xã Việt Nam nâng cao chất lượng thông tin về công tác xây dựng Đảng
Thông tấn xã Việt Nam nâng cao chất lượng thông tin về công tác xây dựng Đảng

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 21/11, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng thông tin về công tác xây dựng Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN