Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã kết thúc.


Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 51 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XX tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã bầu 19 đại biểu chính thức, 1 đại biểu đương nhiên, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có chủ đề "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững". Đại hội xác định 3 khâu đột phá quan trọng bao gồm: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch, dịch vụ; ban hành cơ chế quản lý, cải cách hành chính, thu hút đầu tư; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút tài năng.

Đại hội đã nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội; thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XX. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã thông qua các Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, coi đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, cơ bản, lâu dài, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Thông qua các Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể để nhanh chóng triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội.

Đặc biệt, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong thời kỳ mới.

Đức Phương (TTXVN)
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Cần Thơ

Ngày 24/9, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020, cùng ngày, đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN