Bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh tại Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2011

Ngày 13/1/2012, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2012, diễn ra tại Đà Nẵng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Tin Tức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Hôm nay, trong không khí mừng xuân mới, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng ta tròn 82 tuổi, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2011, tôi xin gửi tới các đồng chí tham dự Hội nghị cùng toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cả nước lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Năm 2011, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp : kinh tế thế giới suy thoái, nhất là các nền kinh tế lớn Mỹ, EU, Nhật Bản; thị trường chung châu Âu rơi vào khủng hoảng trầm trọng; sự biến động chính trị - xã hội của một loạt nước Bắc Phi và Trung Đông; căng thẳng và xung đột trên Biển Đông liên quan đến lợi ích và chủ quyền lãnh thổ ngày càng rõ nét…

Ở trong nước có rất nhiều khó khăn, như : tình hình lạm phát, giá cả tăng cao; tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội chưa giảm; t hiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và biến đổi khí hậu, lụt lớn ở miền Trung, miền Nam; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt và tinh vi... Song, với sự lãnh đạo và quản lý tích cực, khẩn trương của Đảng và Nhà nước, sự quyết tâm, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta vẫn duy trì được tốc độ phát triển kinh tế khá cao so với khu vực và thế giới, chính trị xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được bảo đảm, vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao; Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài; cùng với những thành tựu đạt được trong việc bảo đảm an sinh xã hội được nhân dân đồng tình ủng hộ và quốc tế đánh giá cao... Trong bối cảnh đó, ngành Tuyên giáo đã thực hiện và hoàn thành tốt khối lượng công việc rất lớn :

1- Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các cấp, các ngành đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn đất nước và quốc tế, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Các lĩnh vực công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn học nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội… đều có chuyển biến, đạt được những kết quả tích cực.

2- Toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu và trực tiếp triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; từng bước đổi mới hình thức quán triệt nghị quyết; quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình hành động, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự phấn khởi, đồng thuận và tin tưởng của toàn xã hội, hình thành quyết tâm chính trị đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống; đã tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những nội dung công việc chủ yếu trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3- Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tích cực triển khai hoàn thành nhiều đề án quan trọng và có chất lượng do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Ban tuyên giáo các địa phương tập trung tham mưu cho cấp uỷ cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thành các nghị quyết chuyên đề, các đề án, các chương trình hành động cụ thể phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành các chính sách, cơ chế, chế độ cụ thể. Công tác tuyên giáo đã bám sát và phục vụ kịp thời, thiết thực các hoạt động của Đảng, của đất nước, địa phương; tích cực động viên, cổ vũ quá trình phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

4- Việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc của nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động có nhiều tiến bộ. Hoạt động của ngành đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội; những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng của đất nước và tình hình thế giới đều được khẩn trương xây dựng báo cáo trình cấp uỷ và chủ động, cung cấp nhanh thông tin chính thống cho cán bộ chủ chốt toàn ngành, chỉ đạo định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

5- Công tác phối hợp trong trong lĩnh vực tuyên giáo và giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước có chuyển biến tích cực, trong : xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác với các cơ quan quản lý nhà nước; theo dõi, đánh giá hoạt động của các cơ quan trong khối; tích cực tham gia xây dựng bộ máy, tổ chức cán bộ của các đơn vị trong khối; ngành cũng đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Kết quả trên khẳng định ý chí quyết tâm, sự tận tuỵ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng trong cả nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn quốc, đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Đảng và đất nước trong năm 2011.
Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo trong năm 2011 vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém : (1) Hiệu quả công tác tư tưởng còn hạn chế, nhất là đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; (2) Công tác chỉ đạo định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ đã chủ động, thường xuyên, quyết liệt hơn nhưng còn chưa vững chắc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch còn chưa sắc bén, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao; (3) Công tác nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi còn chưa được sát đúng, trong việc dự báo và tham mưu chỉ đạo định hướng tư tưởng, dư luận xã hội còn chưa hiệu quả; (4) Chất lượng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo còn có mặt hạn chế; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh triển khai ở nhiều nơi còn lúng túng; (5) C hất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa cao ; công tác chỉ đạo thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, chế độ, quy định cụ thể để đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống còn chưa chậm… Đây là những vấn đề các đồng chí cần tập trung thảo luận kỹ và có giải pháp tích cực để khắc phục trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí ,

Công tác tuyên giáo của Ðảng trong năm 2012 và những năm tới đứng trước bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tôi cơ bản đồng tình với những tổng kết, đánh giá và những phương hướng, nhiệm vụ nêu trong Báo cáo của các đồng chí, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau :

Một là, tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 2, 3, 4 (khóa XI) và nghị quyết của đại hội đảng và cấp ủy các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2020 và Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay ( sẽ được ban hành tới đây); tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. T uyên truyền và tham mưu để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. T uyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn trong năm 2012 nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Nâng cao năng lực dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội; chủ động nắm bắt tình hình; tham gia giải quyết những điểm nóng, bức xúc trong xã hội; nâng tầm chất lượng tham mưu, tính thuyết phục và tính chiến đấu cao trong công tác chính trị, tư tưởng. Chủ động và thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nắm vững các định hướng tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung vào các sự kiện lớn, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những bức xúc, nổi cộm trong xã hội, tránh bị động, bất ngờ. Chủ động, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình", các hoạt động chống phá dưới nhiều hình thức của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ba là, bám sát Chương trình toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình năm 2012 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề và nội dung nhằm triển khai các chương trình, đề án công tác trong lĩnh vực công tác tuyên giáo. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo.

Bốn là, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề lớn mà thực tiễn đất nước đang đặt ra, cung cấp luận cứ khoa học cho những quyết sách của Đảng; nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội thế giới và trong nước, đề xuất những giải đáp đúng đắn, kịp thời nhằm chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, đẩy lùi lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững. Tập trung vào ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tám mối quan hệ lớn trong Cương lĩnh đã được thông qua tại Đại hội XI, nhất là những vấn đề mới xuất hiện trong quá trình đổi mới đất nước. Đây là công việc để các đồng chí tham gia góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và thông qua đó, để bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận và chuyên môn cao cho ngành Tuyên giáo.

Năm là, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, những đòi hỏi cấp thiết và lâu dài của nhiệm vụ chuyên môn, cần phải củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp; phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của ngành . H ướng mạnh về cơ sở, tăng cường quan hệ công tác, thông tin hai chiều giữa Trung ương, địa phương và cơ sở để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, những tư tưởng, tâm trạng xã hội bức xúc, góp phần đảm bảo an ninh tư tưởng và thực hiện tốt an sinh xã hội.

Thưa các đồng chí,

Đảng ta luôn coi trọng công tác tuyên giáo; ngành Tuyên giáo luôn giữ được truyền thống tốt đẹp của mình. Đất nước đang bước vào một năm mới với khí thế và lực mới. Tôi tin rằng, năm 2012 với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, sự nỗ lực ngành Tuyên giáo, chúng ta nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Với niềm tin tưởng đó, tôi xin chúc ngành Tuyên giáo cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nhâm Thìn, chúc các đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công mới, thắng lợi mới.

Xin cảm ơn.

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản