Thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngay từ buổi đầu Đảng ra đời, Hồ Chí Minh và các thế hệ tiếp sau đã nhận thức rõ và thực hiện tốt vấn đề xuyên suốt - cốt tử của Đảng là phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để xây dựng Đảng thành Đảng “vững” - về sau Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là “Đảng trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu”, Đảng “là đạo đức, là văn minh”, Người thực hiện xây dựng Đảng trên các mặt: Tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, phương thức lãnh đạo và phong cách công tác”. Đồng thời, Người thực hiện đồng bộ các nguyên tắc xây dựng Đảng đi liền với thực hành công tác kiểm tra, kiểm soát của Đảng. Nguyên tắc có tính nền tảng trong xây dựng Đảng luôn được Hồ Chí Minh chú ý, và Người thực hiện tốt ngay từ đầu là Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Xây dựng Đảng về tổ chức, Người đặc biệt chú ý, Đảng phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, vì nó sẽ mang lại sức mạnh cho Đảng.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thảo luận, ra Nghị quyết Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.


Các nội dung và nguyên tắc xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Hồ Chí Minh chỉ ra đã được Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt và thực hiện triệt để, nhờ vậy, mà Đảng mới 15 tuổi với 5.000 đảng viên đã lãnh đạo toàn dân tộc làm cách mạng tháng Tám thành công (1945); lãnh đạo toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), và chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975) đến toàn thắng. Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, suốt gần 30 năm qua (1986 - 2015) Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức rõ và ra sức thực hiện vai trò: Đảng ta là đảng cầm quyền, phải thường xuyên “đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân”.

Đặc biệt từ Đại hội lần thứ XI (2011) của Đảng, khi sự nghiệp đổi mới ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu càng đòi hỏi về năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. Lúc này, làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước đòi hỏi trên, Đảng cũng nhận rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì “vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Từ nhận thức sâu sắc về công tác xây dựng Đảng trước tình hình mới, Đại hội XI của Đảng đã đề ra 8 nhiệm vụ về xây dựng Đảng. Thực hiện chủ trương của Đại hội XI, Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ tư - khóa XI đã họp (từ ngày 26 đến 31/12/2011) và ra nghị quyết số 12-NQ/TW về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 - Khóa XI của Đảng đã vận dụng các nguyên tắc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác kiểm tra, kiểm soát để đề ra bốn nhóm giải pháp.

Nhóm giải pháp thứ nhất, về tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của cấp trên (gồm ba giải pháp). Nhóm giải pháp thứ hai, về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng (gồm bảy giải pháp). Nhóm giải pháp thứ ba là, về cơ chế chính sách (gồm năm giải pháp). Nhóm giải pháp thứ tư là, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (gồm năm giải pháp).

Như vậy, tuy đặt vấn đề là giải quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, nhưng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đã thể hiện rõ sự quán triệt và vận dụng rất toàn diện và cụ thể tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết thể hiện sự tiếp cận của Trung ương rất đúng, rất trúng vấn đề, và cũng thể hiện quyết tâm rất cao của BCHTWĐ, tạo bước đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp đổi mới là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực tế 4 năm qua (2011 - 2014) đã thể hiện rõ quyết tâm rất cao của Trung ương và toàn Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vấn đề có tính nguyên tắc cao là thực hiện đổi mới trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội luôn luôn được khẳng định và thống nhất cao. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên, có chiều sâu, thiết thực. Đại hội XI của Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Sau Đại hội, Đảng lãnh đạo Nhà nước xây dựng và thông qua Hiến pháp (2013) và một hệ thống luật - thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, toàn Đảng, đặc biệt là Trung ương đã làm gương trong công tác tự phê bình và phê bình. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác kiểm tra, kiểm soát được tiến hành thường xuyên, kịp thời, minh bạch và hiệu quả. Quốc hội, Hội đồng nhân dân hai lần lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được cơ quan dân cử bầu - lần sau tốt hơn lần đầu. BCHTW lấy phiếu tín nhiệm với các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Công tác tổ chức, cán bộ từng bước khắc phục yếu kém, khuyết điểm, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ dự nguồn cấp trung ương… Vấn dề xuyên suốt 85 năm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã được BCHTW Đảng khóa XI lãnh đạo toàn Đảng tạo ra bược đột phá, tạo đà cho năm 2015 và khóa tiếp theo.

1/2015

Anh Hoàng

Chính trị

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản