Người dân Đắk Lắk tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII

Hầu hết các ý kiến góp ý của nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao sự công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Khi toàn văn Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được công bố để lấy ý kiến nhân dân, cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk phấn khởi trước những kết quả đạt được của đất nước trong 5 năm qua và sau 35 năm đổi mới.

Nhân dân tỉnh Đắk Lắk hồ hởi tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là về công tác xây dựng Đảng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 

Đường lối đổi mới đúng đắn, nhân dân tin Đảng

Theo ông Võ Tấn Tài, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, nguyên Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Tôn giáo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện tình hình đất nước, đặc biệt là đánh giá đầy đủ kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tổng kết thành tựu sau 35 năm đổi mới.

Nhìn lại qua 35 năm qua, đất nước đã chuyển đổi toàn diện về thực chất, từ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong tất cả các mặt kinh tế - giáo dục - y tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, đất nước đã có những bước chuyển biến rất rõ rệt và diện mạo ngày càng đổi mới. Từ đó khẳng định, đường lối đổi mới của Đảng rất đúng đắn. Nhân dân đã tin theo Đảng, làm theo đường lối đổi mới, hợp quy luật, hợp lòng dân và giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như văn kiện đã nêu.

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, ông Võ Tấn Tài tâm đắc nhất với vấn đề về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo ông Tài, mọi thành tựu công cuộc đổi mới chính là do nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã xây dựng nên. Văn kiện đã đề cập đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm đoàn kết trong nước, đoàn kết kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã nêu một vấn đề mới, đó là ngoài việc “dân biết - dân làm - dân kiểm tra” đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, trong văn kiện Đảng bổ sung thêm “dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đó là một đánh giá đúng đắn để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng đề ra.

Tiến sĩ Đỗ Văn Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá đúng vai trò của công tác xây dựng Đảng là “nhiệm vụ then chốt”. Ngoài 10 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng được trình bày rõ trong Dự thảo Báo cáo chính trị, Đại hội còn có báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và vấn đề thi hành Điều lệ Đảng. Hơn nữa, văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung yếu tố rất quan trọng, đó là hệ thống chính trị với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị toàn diện”. Đây là điều rất đúng đắn, bởi vì Đảng vừa là thành viên vừa là hạt nhân lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng không chỉ là nội bộ Đảng mà còn phải làm tốt các khâu, các yếu tố để làm trong sạch, vững mạnh bộ máy chính trị.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Theo ông Võ Tấn Tài, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, nguyên Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Tôn giáo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã đề cập đến toàn diện tất cả lĩnh vực cần phải tập trung xây dựng và phát triển cho giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Năm 2030 là mốc đánh dấu 100 năm thành lập Đảng. Trong các vấn đề cần phải tập trung, ông Tài quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Ông Tài lý giải, thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của nhân dân Việt Nam giành được thì đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Do đó, bên cạnh những thành tựu về xây dựng Đảng, Đại hội XIII cần phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Trong công tác xây dựng Đảng, ông Võ Tấn Tài đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Nhiệm kỳ XII vừa qua với quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, quyết tâm xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh, Đảng đã xử lý nhiều cán bộ sai phạm, trong đó có hàng trăm cán bộ cao cấp. Đây là một tổn thất, nhưng đồng thời là một kinh nghiệm xương máu để Đại hội XIII làm thế nào chọn được những cán bộ tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng để đủ tầm lãnh đạo công cuộc đổi mới của đất nước đi đến thắng lợi. Nói cách khác, Đại hội XIII của Đảng phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đạo đức, đủ phẩm chất và tài năng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Quá trình xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ luôn luôn đi đôi với việc kiểm tra, giám sát, khắc phục những thiếu sót, những hạn chế, đặc biệt là xử lý nghiêm những người sai phạm, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật nhà nước.

Theo Tiến sĩ Đỗ Văn Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Đại hội XIII của Đảng cần tạo ra cơ chế chính sách một cách đồng bộ, thống nhất, thực hiện đổi mới mạnh mẽ hơn nữa và có những chính sách đặc thù để kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế xã hội ở các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, miền núi, biên giới. Ngoài ra, cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu, hệ thống chính trị trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Cơ quan nhà nước, đảng viên phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe quần chúng nhân dân và phát huy, thực hiện tốt vai trò giám sát của nhân dân, cương quyết đấu tranh chống thế lực thù địch để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cân bằng sự phát triển giữa các vùng miền.

Hầu hết các ý kiến góp ý của nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao sự công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới của các văn kiện, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đại hội XIII của Ðảng để đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn.

Hoài Thu (TTXVN)
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Những định hướng đột phá về quản lý đất đai
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Những định hướng đột phá về quản lý đất đai

Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu bài viết của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhằm đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phần định hướng chiến lược, chính sách pháp luật đất đai với tiêu đề: “Những định hướng đột phá về quản lý đất đai từ Trung ương đến địa phương”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN