Nâng cao chất lượng đảng viên tại An Giang - Bài cuối: Chú trọng từ khâu kết nạp Đảng

Để nâng cao chất lượng đảng viên, Tỉnh ủy An Giang tập trung nâng cao chất lượng công tác kết nạp Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cùng với đó Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; quan tâm chỉ đạo kết nạp đảng viên ở vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, các đơn vị kinh tế tư nhân. 

Nâng điều kiện kết nạp Đảng

Chú thích ảnh
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, An Giang đã thực hiện công tác cán bộ trên 600 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ảnh minh họa:baoangiang.com.vn

Công tác phát triển Đảng tại huyện Chợ Mới, An Giang gặp một số khó khăn, hạn chế. Nhiều nơi, quần chúng nhiều nhưng đưa vào nguồn phát triển Đảng còn ít, trong khi đó công tác giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên lại gặp khó khăn. Bên cạnh đó, công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được môi trường để đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phát triển, trưởng thành. Đặc biệt, chất lượng đảng viên được kết nạp mặc dù đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhưng nhìn chung còn hạn chế so với mặt bằng chung, vai trò tiên phong, gương mẫu có lúc, có nơi chưa được thể hiện rõ.

Ông Nguyễn Như Anh, Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết: Đảng bộ huyện đang nghiên cứu quy định tiêu chuẩn, điều kiện kếp nạp đảng viên cao hơn quy định chung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của huyện, phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của huyện. “Huyện ủy Chợ Mới tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, đặc biệt là Bí thư chi bộ; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng. Huyện cũng yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở… triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 78-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Đề án số 04-ĐA/HU ngày 9/11/2018 của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng công tác đảng viên từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”, ông Nguyễn Như Anh cho biết.

Đảng bộ tỉnh An Giang hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ huyện, thị, thành phố và 4 đảng bộ khối, ngành, gồm 829 tổ chức cơ sở đảng (493 chi bộ và 336 đảng bộ cơ sở), với 64.168 đảng viên, chiếm 3,36% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn An Giang luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Trong đó, chú trọng nội dung xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, kịp thời, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu thù địch, âm mưu “diễn biến hòa bình”; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên... góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Thái Hữu Phép, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang: Thời gian qua, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh luôn tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Từ đó, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, ngày càng đi vào thực chất. Đặc biệt, từ khi An Giang triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị, tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đạt 21,33%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 14,27%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 74%...

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Tỉnh ủy An Giang xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức; nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay. Vì vậy, nâng cao chất lượng đảng viên có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ là nền tảng để xây dựng, củng cố đội ngũ đảng viên, còn tác động đến uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức được vấn đề trên, các cấp ủy tại An Giang luôn quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác phát triển đảng viên luôn được cấp ủy đảm bảo chặt chẽ về chất lượng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục và hồ sơ ngay từ khâu kết nạp; thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ; trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, từ đó kịp thời ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy, tổ chức Đảng tại An Giang luôn quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2/3/2012 về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và phát huy hiệu quả thiết thực, nhất là việc duy trì tốt các kỳ sinh hoạt chuyên đề nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức cho đảng viên; quán triệt, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của cấp ủy cấp trên... Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành quy định của Đảng, chấp hành nghiêm những quy định về sinh hoạt chi bộ.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang cho biết: Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác Đảng, trong đó chú ý bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực điều hành sinh hoạt chi bộ; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nghiêm túc khắc phục tình trạng nể nang trong tự phê bình và phê bình; tập trung công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

“Đối với việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, các cấp ủy đảng tại An Giang cũng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chú trọng nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; quản lý tốt đảng viên”, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng

Tỉnh ủy An Giang xác định, trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Theo bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tỉnh sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung rà soát, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; kiện toàn, sắp xếp tổ chức của các tổ chức cơ sở Đảng đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị theo quy định của Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ở những nơi có đủ điều kiện; tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo đối với tổ chức Đảng yếu kém.

Tỉnh ủy An Giang cũng tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; quan tâm chỉ đạo kết nạp đảng viên ở vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo... Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến góp ý và phản ánh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí và người dân.

Để nâng cao chất lượng đảng viên, chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang kiến nghị Trung ương bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Đảng như: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có một quốc tịch Việt Nam, không nên quy định thêm. Về nhiệm kỳ đại hội của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, hiện Điều lệ Đảng quy định “chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đại hội 5 năm hai lần”; kiến nghị sửa đổi “chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Đại hội 5 năm một lần như cấp cơ sở”, vì quy định như hiện nay thì nhiệm kỳ đại hội chi bộ dưới cơ sở rất ngắn, phần nào sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị số lượng đảng viên tối thiểu để thành lập chi bộ cơ sở nâng lên ít nhất từ 5 đảng viên chính thức trở lên. Quy định như hiện nay số lượng đảng viên để được thành lập chi bộ quá ít (3 đảng viên), do đó chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ không cao và Đảng bộ cơ sở đề nghị phải có trên 50 đảng viên mới thành lập đảng bộ...

Thanh Sang (TTXVN)

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản