Nâng cao chất lượng đảng viên tại An Giang - Bài 1: Loại bỏ đảng viên không đủ tư cách

Nâng cao chất lượng đảng viên có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ là nền tảng để xây dựng, củng cố đội ngũ đảng viên, mà còn tác động đến uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng.

Đội ngũ đảng viên tốt thì uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng lên, đội ngũ đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, yếu kém về năng lực chuyên môn thì Đảng giảm sút khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu, phải đưa ra khỏi Đảng. Nhận thức được vấn đề trên, Tỉnh ủy An Giang có nhiều giải pháp cụ thể nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên TTXVN thực hiện hai bài viết với chủ đề "Nâng cao chất lượng đảng viên tại An Giang".

Bài 1: Loại bỏ đảng viên không đủ tư cách 

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Qua đó bước đầu Tỉnh ủy An Giang đã mạnh dạn loại bỏ những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nhận thức chưa sâu

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, là một trong những địa phương có tỷ lệ đảng viên không tham gia sinh hoạt Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều nhất tỉnh. Thống kê của huyện Chợ Mới, tính đến đầu tháng 9/2019, huyện có 606 đảng viên không tham gia sinh hoạt đảng. Trong đó, 62 đảng viên tuổi cao sức yếu có đơn xin miễn sinh hoạt đảng, 378 đảng viên đi làm ăn xa, đi học, chuyển chỗ ở có đơn xin miễn sinh hoạt đảng, 37 đảng viên có mặt tại địa phương nhưng không tham gia sinh hoạt Đảng và số đảng viên còn lại không có mặt tại địa phương, đảng viên trẻ bị bệnh, sức khỏe yếu làm đơn miễn sinh hoạt Đảng…

Chú thích ảnh
Huyện Chợ Mới hiện có 60 chi bộ, đảng bộ, hiện có tổng số 7198 đảng viên. Ảnh minh họa: baoangiang.vn

Ông Nguyễn Như Anh, Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết: Nguyên nhân đảng viên tại huyện không sinh hoạt Đảng ngày càng nhiều do nhận thức của đảng viên chưa sâu, trong quá trình đảng viên dự bị rèn luyện không được giúp đỡ thường xuyên. Một số nơi cấp ủy, bí thư chi bộ có sự nể nang, không tiến hành giáo dục, kiểm điểm ngay khi đảng viên có dấu hiệu bỏ sinh hoạt Đảng, vi phạm kỷ luật Đảng. “Chế độ phụ cấp thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở nghỉ việc; một số đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, bỏ đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức có những hạn chế; ý thức chính trị, tư tưởng, tính gương mẫu của đảng viên chưa cao; vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện đúng mức, công tác quản lý đảng viên thiếu sâu sát”, Phó Bí thư Huyện ủy Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết thêm.

Huyện Chợ Mới hiện có 60 chi bộ, đảng bộ, hiện có tổng số 7198 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Chợ Mới không ngừng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nhất là chi bộ ấp. Đây là công việc thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. 

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, thời gian qua huyện Chợ Mới đã tập trung rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là một trong những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Chợ Mới. Nhất là khi có hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” ban hành ngày 6/7/2018 và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”… Đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện Chợ Mới đã triển khai, thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả.

Từ đầu năm đến đầu tháng 9/2019, huyện Chợ Mới đã xóa tên 46 đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, trong đó xóa tên 35 đảng viên vì bỏ sinh hoạt Đảng trên 3 lần trong năm; 11 đảng viên bị xóa tên vì là đảng viên dự bị nhưng không học lớp đảng viên, không đủ điều kiện chuyển đảng chính thức. Tính đến đầu tháng 9/2019, huyện Chợ Mới có 50 đảng viên xin ra khỏi Đảng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đi làm ăn xa.

Loại đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 8/4/2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 78-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiến hành rà soát, phân loại đội ngũ cán bộ, đảng viên để phân tích đánh giá và có giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, sàng lọc và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Kết quả từ đầu năm 2015 đến nay, tại An Giang, các cấp ủy đã xem xét xóa tên 627 đảng viên do bỏ sinh hoạt đảng; 86 đảng viên vi phạm kỷ luật, bị khai trừ khỏi Đảng. Các cấp ủy trên địa bàn tỉnh An Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức, nhất là quan tâm nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp đảng; nghiêm túc kiểm tra, đánh giá nhận thức của người học vào cuối khóa học để bảo đảm thực chất; bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện nghiêm túc quy định thẩm tra lý lịch, lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng. Do đó, hầu hết đảng viên mới kết nạp có phẩm chất chính trị tốt, động cơ vào Đảng đúng đắn, được thử thách qua các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Thái Hữu Phép, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang cho biết: Các cấp ủy Đảng tại An Giang luôn phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của chi bộ; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra chấp hành hằng năm và kiểm tra chuyên đề, hướng vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và những đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. “Cấp ủy và người đứng đầu luôn chủ động nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và tinh thần đoàn kết nội bộ, thông qua các cuộc họp, cán bộ phụ trách địa bàn, thông tin dư luận, xem xét đơn, thư khiếu nại, tố cáo… để kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc và những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở, nhất là tiến hành kiểm tra và xử lý khi có sai phạm, góp phần sàng lọc và kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”, ông Phép cho biết thêm.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh An Giang đã đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp về giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công công tác và quản lý đảng viên… góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Phần lớn đảng viên vững vàng về chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên./.

Bài cuối: Chú trọng từ khâu kết nạp Đảng

Thanh Sang (TTXVN)

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản