Khẳng định vị thế của một Đảng bộ lớn trực thuộc Trung ương

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập tháng 4/2007 trên cơ sở sắp xếp lại 7 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương, bao gồm tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu khoa học lớn nhất của đất nước.


Qua hơn 3 năm hoạt động, Đảng bộ Khối đã bước đầu khẳng định vị thế của một đảng bộ lớn trực thuộc Trung ương (TW), đạt những kết quả quan trọng, tạo đà phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Tạo tiền đề quan trọng

Đánh giá về những kết quả đã đạt được, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối đều có chung nhận định: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW chủ động bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội, củng cố hệ thống chính trị, góp phần đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, tạo tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Các cấp ủy đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; trực tiếp tham mưu, giúp việc TW Đảng, Nhà nước trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X; giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cơ bản và cấp bách về kinh tế - xã hội của đất nước.

Cấp ủy đảng trong các cơ quan của TW Đảng, Quốc hội và các cơ quan tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu những chủ trương, biện pháp lớn trong lĩnh vực xây dựng Đảng, như: Chỉ đạo đại hội đảng các cấp, phát động và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, về đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách tư pháp.

Cấp ủy đảng trong các cơ quan hoạch định chính sách, tham mưu chiến lược và quản lý nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt vai trò tham mưu và tổ chức triển khai các biện pháp đồng bộ kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững.

Theo dõi chặt chẽ, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là những biến động về kinh tế, tài chính thế giới, các cấp ủy Đảng chủ động xây dựng các phương án ứng phó, hạn chế tác động bất lợi của khủng hoảng tài chính thế giới.


Các cấp ủy Đảng chỉ đạo việc theo dõi, quản lý chặt chẽ công tác xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Các bộ, ngành TW triển khai thực hiện mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cấp ủy đảng trong cơ quan TW của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức xã hội đã chủ động tham gia, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ và nhân dân tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân vùng khó khăn.


Cấp ủy đảng các cơ quan báo chí, truyền thông đã nêu cao vai trò lãnh đạo, phát huy thế mạnh của mình, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực. Các cấp ủy đảng ở ngoài nước đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương (ngày 19/8/2010) để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Đổi mới công tác xây dựng Đảng, hướng về cơ sở


Bước đầu đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, chú ý xây dựng các mô hình, điển hình tốt, tổng kết các chuyên đề, tổng kết thực tiễn; xây dựng đội ngũ cán bộ. Vai trò, vị thế của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc ngày càng được khẳng định. Công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan TW được quan tâm hơn.

Đảng ủy Khối đã phối hợp với Ban Tổ chức TW xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan TW với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan TW và các tỉnh ủy, thành ủy”.


Các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng, bổ sung và hoàn thiện quy chế phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; tham gia cải tiến quy trình công tác, mở rộng dân chủ, góp phần khắc phục có hiệu quả bệnh quan liêu, hành chính trong các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Lê Văn Thái, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối cho biết: Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã chủ động nắm diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng thông qua việc tổ chức giao ban hàng quý theo cụm, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đảng bộ.


Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo giải quyết những vụ việc có liên quan trực tiếp đến tư tưởng cán bộ, đảng viên; chủ động phối hợp với các bộ, ngành thông tin định hướng kịp thời một số vấn đề nhạy cảm nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong Đảng bộ.

Các cấp ủy đã chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận với nhiều hình thức như tổ chức giao ban trực tuyến, thông tin qua mạng nội bộ và bản tin nội bộ. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Trung ương được Đảng ủy Khối và các cấp ủy đặc biệt quan tâm.


Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng xây dựng, cùng với cấp ủy các cấp triển khai nhiều hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng. Công tác bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ đã giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị và nghiệp vụ công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng.

Cơ quan Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trực thuộc đã nhanh chóng sắp xếp tổ chức, bộ máy, cấp ủy, đội ngũ cán bộ chuyên trách. Đến nay, số đầu mối trực thuộc Đảng ủy Khối được thu gọn lại, giảm từ 92 xuống còn 60, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 26 đảng bộ cơ sở. Đảng bộ đã được kiện toàn theo mô hình tổ chức đảng 3 cấp: Đảng bộ Khối - đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối - đảng bộ, chi bộ cơ sở, thống nhất, phù hợp với hệ thống tổ chức hành chính nhà nước và các đoàn thể, tổ chức xã hội, khắc phục được những bất cập khi mới thành lập.

Công tác phát triển Đảng được các cấp ủy quan tâm. Việc bồi dưỡng, giáo dục tạo nguồn, rèn luyện, thử thách được chỉ đạo chặt chẽ; quy trình, thủ tục được thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng loại hình chi bộ, coi trọng sinh hoạt chuyên đề; tăng cường trao đổi và đối thoại, tạo sự cởi mở, dân chủ.

Ở Đảng bộ Khối, việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tiến hành liên tục, sáng tạo, sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức phong phú. Nhiều điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã xuất hiện, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao.

Nhiều đảng bộ tiếp tục sửa đổi, bổ sung tiêu chí chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm được gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã ban hành. Học tập và làm theo gương Bác, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có bước chuyển biến quan trọng trong toàn Đảng bộ. Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức hội họp khoa học, thiết thực hơn; sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe....

Thực hành cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước đã có những bước đi đột phá như: Công bố các bộ thủ tục hành chính; mô hình một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng thông tin và tiêu chuẩn ISO trong giải quyết các thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn chỉnh quy chế làm việc, hướng tới xây dựng cơ quan văn hóa và phong cách văn minh công sở.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu


Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Đảng bộ Khối xác định: Năm năm tới là giai đoạn nước ta bước vào thời kỳ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 với nhiều cơ hội và thách thức. Là một đảng bộ có vị trí quan trọng, Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo gương Bác Hồ. Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể thực sự vững mạnh.

Các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt sự phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, giúp TW Đảng, Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.


Cấp ủy các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, hoạch định chính sách, công tác quản lý, điều hành vĩ mô.

Đảng bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động trong công tác chính trị tư tưởng, tạo sức lôi cuốn, hấp dẫn đối với cán bộ, đảng viên, tăng cường ý thức tự học tập, tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên thông qua giáo dục chính trị, hoạt động chuyên môn.


Đảng bộ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và hệ thống báo cáo viên, cộng tác viên, xây dựng nền nếp làm việc, chế độ hội họp, giao ban định kỳ nhằm nắm chắc diễn biến tư tưởng và triển khai có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hương Thủy - TTXVN

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản