Đổi mới, tạo đột phá và đề cao tính nêu gương trong học, làm theo gương Bác

Sáng 12/6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị kết nối trực tuyến tới hơn 4.480 điểm cầu trên cả nước với trên 20.000 đại biểu tham dự.

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, trong 2 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã ban hành 106.267 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Nét mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành văn bản là xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân thực hiện, tiến độ, thời gian hoàn thành, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị.

Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nền nếp, thường xuyên, thực chất hơn, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là xây dựng phong cách, tác phong, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Thông qua các đợt sinh hoạt, học tập, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kết luận đề ra 3 nhiệm vụ là học tập, làm theo Bác và nêu gương. Trong 2 năm qua, nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo xuất hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến tháng 4/2023, cả nước có 25.525 mô hình khác nhau trong học tập và làm theo Bác.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, điểm nổi bật đạt được từ học tập sang làm theo Bác và nêu gương thể hiện rõ nét trong hai năm qua là công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đẩy mạnh, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, văn hóa công vụ. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” được đẩy mạnh, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được đổi mới, có sức thuyết phục. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận; giao lưu với các điển hình tiên tiến và thảo luận đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trong đó có công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm.

Các đại biểu trao đổi các vấn đề cần quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những hạn chế được chỉ ra tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định nêu gương khác.

Theo đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vai trò, vị trí của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, nhân dân; soi rọi sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trước hết là đối với tổ chức đảng, cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, giáo dục học và làm theo gương Bác bằng nhiều cách làm hay, đột phá.

Đặc biệt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Việt Đức (TTXVN)
Thầy trò Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du nỗ lực học và làm theo tấm gương Bác Hồ
Thầy trò Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du nỗ lực học và làm theo tấm gương Bác Hồ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 19/5, Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Đây là một trong những hoạt động thường niên của Nhà trường để tỏ lòng thành kính với Người, cũng là dịp để các em học sinh thêm hiểu biết sâu sắc về con người và tư tưởng của Hồ Chủ tịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN