Đoàn Khối các cơ quan Trung ương - 5 năm một chặng đường

Hơn 9.700 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, hơn 48.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 42.774 đơn vị máu... Đó là những con số ấn tượng của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kì 2012 - 2017 vừa qua.

Giai đoạn 2012 - 2017, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của thanh niên, không ngừng củng cố, xây dựng và phát triển công tác đoàn, phong trào thanh niên, đạt được những thành quả và dấu ấn rất quan trọng.

Đoàn viên thanh niên Khối dâng hương tại Khu Di tích Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Với số lượng trên 100.000 đoàn viên, thanh niên, trong đó có gần 45.000 đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gần 60.000 đoàn viên là sinh viên đang công tác, học tập tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội ở TƯ, mỗi các bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối đã phát triển công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối lên tầm cao mới, góp phần thiết thực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các cơ quan Trung ương.

Các cấp bộ đoàn, đặc biệt là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức được nhiều phong trào hành động cách mạng, nhiều hoạt động thực chất và có chiều sâu, qua đó phát huy được tiềm năng, phẩm chất trí tuệ và thế mạnh riêng của tuổi trẻ Khối.

Những đợt sinh hoạt hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên với nhiều cách làm sáng tạo. Đoàn Khối đã xây dựng được hình ảnh thanh niên Khối các cơ quan Trung ương thời kỳ mới với 5 giá trị: “Bản lĩnh, Trí tuệ, Đoàn kết, Văn minh, Tình nguyện”.

Việc phát hiện, nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo lời Bác được quan tâm, góp phần định hướng, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Nhiều mô hình, cách làm hay được xây dựng, nhân rộng. Trong 5 năm qua, toàn Đoàn Khối có 708 tập thể, 1.490 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.

Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015.

Nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề phát sinh từ thực tiễn sinh động của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế đã được các cấp bộ đoàn nắm bắt và kịp thời xây dựng các chương trình, các phong trào hoạt động sát thực, có điểm nhấn sâu sắc và tính lan tỏa cao. Đoàn Khối cụ thể hóa phương châm “Hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị”, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng, đăng ký, đảm nhận những phần việc mới, việc khó tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã xung kích, sáng tạo thực hiện 38 công trình thanh niên cấp Khối, trên 1.500 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện và trên gần 12.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, có giá trị thực tiễn và ý nghĩa giáo dục cao, được triển khai phù hợp với đặc thù của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương theo từng nhóm lĩnh vực.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; xung kích vì biển đảo quê hương; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chung tay tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ, nghề nghiệp và việc làm; đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần; phát triển kỹ năng xã hội… đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Trong nhiệm kỳ đã 48.085 lượt đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được 42.774 đơn vị máu; tổng kinh phí huy động của toàn Đoàn Khối tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ qua đạt gần 97 tỷ đồng.

Công tác lãnh đạo và phát hiện những mô hình mới từ thực tiễn công tác của ban chấp hành đoàn các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thành lập và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã tạo thành một vườn ươm trí tuệ, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn, góp phần khẳng định thương hiệu của tuổi trẻ Khối. Tổ chức bộ máy luôn được củng cố và tăng cường; đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước trưởng thành về mọi mặt.

Chất lượng đội ngũ đã được nâng lên một bước rõ rệt, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối đã góp phần thiết thực cùng với hệ thống chính trị đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần quan trọng thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Ban Chấp hành, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, của Đảng ủy Khối về công tác thanh niên.

Tính đến tháng 9 năm 2017, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ (tính tuổi đời từ 22 - 35) giữ các chức vụ quản lý từ cấp phó phòng trở lên là 5.067 đồng chí (tăng thêm 3.345 đồng chí so với cuối năm 2011), có nhiều đồng chí cán bộ trẻ được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cấp cục, một số đồng chí được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Trung ương, được tham gia học các lớp nguồn cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Chiến dịch Hiến máu tình nguyện được đông đảo Đoàn viên tham gia.

Có thể nói, trong 5 năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và các cơ quan Trung ương.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn Khối và tuổi trẻ Khối các cơ quan ương sẽ tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp căn bản sau đây:

Một là: Các cấp bộ đoàn thường xuyên coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên theo tinh thần Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức với quy mô và hình thức đa dạng.

Hai là: Tiếp tục nâng cao hàm lượng trí tuệ trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, ngang tầm với chức, nhiệm vụ của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới, Đoàn Khối sẽ tập trung đẩy mạnh 3 Phong trào: “Sáng tạo trẻ”, “Thanh niên tình nguyên”, “Xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 Chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ”; “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” làm trung tâm để triển khai các phong trào hành động cách mạng.

Ba là: Tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức, đạo đức và hoạt động; đồng thời, quan tâm tới công tác quy hoạch cán bộ trẻ, phát triển Đảng viên. Với phương châm: “Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu". Từ đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp của Đoàn, đổi mới triệt để việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của mỗi cấp bộ đoàn theo phương châm tập trung cho cơ sở, hướng đến thanh niên.

Tuyên dương 20 công chức trẻ tiêu biểu Đoàn Khối các cơ quan TƯ.

Bốn là:
Quyết tâm triển khai hiệu quả các đề án, chương trình trọng điểm: Đề án “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án “Đồng hành với cơ sở, nâng cao chất lượng chi đoàn”; Tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ Khối các cơ quan Trung ương”; Chương trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên”; Chương trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; Chương trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển đảo quê hương”; Chương trình "Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng nông thôn mới”; Chương trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Với niềm tin sắc son và phát truyền thống vẻ vang hơn 60 năm xây dựng, phát huy thành tích, kết quả đạt được sau 10 năm thành lập, đặc biệt là thành tích trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuổi trẻ trong Khối đang hướng về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, quyết tâm đem trí tuệ, nhiệt huyết góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

10 HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2012 - 2017

1. Chương trình “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện” (Từ tháng 12/2013 - 7/2014).

2. Tuyên dương công chức, viên chức trẻ lần thứ nhất (Tháng 5/2014).

3. Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tổ quốc gọi tên mình” (Tháng 6/2014).

4. Hội thảo khoa học trực tuyến “Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên thời kì mới”(Tháng 10/2014).

5. Diễn đàn “Trí thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”(Tháng 01/2015).

6. Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Bài ca dựng nước” (Từ tháng 3 -10/2015).

7. Diễn đàn “Trí thức trẻ với vấn đề an ninh phi truyền thống” (Tháng 8/2015).

8. Chương trình “Sau mưa lũ” và các hoạt động tình nguyện tại Quảng Ninh và Điện Biên (Từ tháng 8/2015 - 7/2016).

9. Hội trại “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên”kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016).

10. Hành trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển đảo quê hương” năm 2016 tại huyện đảo Trường Sa (Tháng 5/2016).


Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản